volume 9, number 1/2008: Reprezentace a participace žen v politice

Obálka

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
první letošní číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum je zaměřeno na otázky reprezentace a participace žen v politice. V České republice jsou ženy v politice významně podreprezentovány, a to nikoli pouze ve vrcholové politice, ale také na všech úrovních veřejně volených funkcí. Ačkoli se veřejná debata a aktivity různých občanských skupin postupně prosazují ve veřejném diskursu, reflexe tématu reprezentace a zastoupení žen v politice i probíhajících procesů směřujících k rovnosti příležitostí mužů a žen ve veřejném životě si zaslouží pozornost médií i akademické obce. Zastoupení žen v politice na globální úrovni se jeví rovněž jako zásadní s ohledem na prosazení dlouhodobých cílů OSN formulovaných v Deklaraci tisíciletí a slouží obecně jako indikátor kvality demokracie a demokratického vládnutí. Proto doufáme, že články a další příspěvky v tomto čísle budou stimulovat rozvoj akademické debaty k těmto otázkám, nejen v České republice.

V rubrice gender otiskujeme článek Hany Havelkové, která prostřednictvím ideologické analýzy mediální promluvy odhaluje skryté, historicky legitimizované konstrukce genderových rolí vedoucí ke konceptu dělitelnosti svobody podle genderové linie. V rubrice rovné příležitosti Tereza Hendlová kriticky zdůvodňuje politickou žádoucnost genderového auditu vlády, kterou rovněž propojuje s mezinárodními závazky, ke kterým se Česká republika zavázala. V rubrice výzkum pak představujeme dva výzkumné projekty. Veronika Šprincová se věnuje ženským organizacím uvnitř politických stran, či se stranami spřízněnými, a jejich vlivu – realizovanému i potenciálnímu – na genderovou politiku dané strany. Petra Rakušanová a Lenka Václavíková-Helšusová se zabývají dosud nezmapovanou problematikou důvodů a motivací žen, které se již v „mužské“ politice prosadily, a z politiky odcházejí.
V tomto čísle se rovněž vracíme k rubrice rozhovor. Ingrid Röder vedla rozhovor se Sonjou Lokar, slovinskou socioložkou a političkou, která se intenzivně angažuje v podpoře participace žen v politice jak v regionu střední a východní Evropy, tak na evropské úrovni v strukturách Evropské unie. V nepravidelné rubrice ohlédnutíotiskujeme článek Jiřiny Šiklové, která se mimo jiné skrze svou osobní zkušenost zabývá rolí, významem a postavením českých žen v disentu v Československu po vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy v roce 1968. 
Na toto téma navazuje také recenze knihy Shany Penn Solidarity´s Secret o roli a postavení žen uvnitř hnutí rezistence v Polsku. Další recenzovaná kniha Ingrid Röder se zabývá vývojem genderové rovnosti a strukturami příležitostí v České republice a na Slovensku v souvislosti se vstupem obou zemí do Evropské unie. V tomto čísle je dále představen sborník badatelů Ústavu pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem obracející pozornost sociálního výzkumu na paradoxní vývojové tendence západního kapitalismu. Za zmínku rovněž stojí recenze knihy kolektivu autorů kriticky rozebírající koncept univerzálního základního příjmu a v neposlední řadě recenze knihy Barbary Havelkové o genderové diskriminaci v odměňování. Mimo to jsou v tomto čísle další recenze a zprávy, které například prezentují činnost České ženské lobby či projekt České prezidentky.
Na tomto místě bychom rády poděkovaly novým členkám a členům redakční rady, kteří se významným způsobem podílejí na rozvoji časopisu a jeho etablování v rámci vědecké komunity v České republice i jeho prezentace v zahraničí. V neposlední řadě patří také poděkování recenzentům a recenzentkám, jejichž podíl na přípravě tohoto čísla byl bezesporu významný. 
 
 
Zuzana Uhde a Petra Rakušanová

 

Content

Gender

Hana Havelková:
Detecting a Gendered Political Culture: An Example of Critical Analysis of Ideology [1-7]

Rovné příležitosti

Tereza Hendlová:
Proč česká vláda potřebuje genderový audit? [8-15]

Výzkum

Petra Rakušanová, Lenka Václavíková-Helšusová:
Departing: The Experiences of Female Politicians Leaving the Political Arena [16-25]

Veronika Šprincová:
Will Parties Help Themselves? The Role of Women Associations in Czech Parliamentary Parties [26-32]

Interview

Ingrid Röder:
A Revolution in Politics Is Really Needed: We Want Half the Power. An interview with Sonja Lokar [33-38]

Ohlédnutí: ženy v disentu

Jiřina Šiklová:
Czech Women’s Participation during Underground Samizdat Activity in the Normalization Era 1969-1989 [39-44]

Recenze

Jiřina Šiklová:
Ženy v hnutí odporu v Polsku [45-46]

Blanka Nyklová:
Genderový rozměr evropeizace na srovnání České republiky a Slovenska [47]

Zuzana Uhde:
Paradoxy kapitalistické modernizace z feministické perspektivy [49-52]

Karolína Černá:
Krůček ke skutečné demokracii [53]

Alena Křížková:
Proč také naše společnost potřebuje antidiskriminační zákon? [55-57]

Ivana Pitrová :
Objevovaná tvář umění [58]

Jana Hampejsová:
Česká populace v kontextu vzájemného prolínání dvou sfér [63-64]

Marta Vohlídalová :
Rozvod z té lepší stránky [65-67]

Zprávy a komentáře

Zdeňka Petáková, Miluš Kotišová:
Sympozium České prezidentky [45-46]

Lenka Bennerová, Jana Smiggels Kavková, Markéta Kadlecová:
I české ženy už lobbují za svá práva v Evropě [48]

Hana Maříková:
Marginalizace a nová rizika na trhu práce [54]

Kateřina Pulkrábková, Šárka Soudková:
Ženské organizace a feministické hnutí ve světle diverzity [59-62]

Marta Vohlídalová :
Zpráva z konference o domácím násilí „A co přijde poté? Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí…“ [68]