volume 7, number 2/2006: Feminismus v praxi

Obálka
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
druhé letošní číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum je zaměřeno na reflexi feministické kritiky odrážející se ve vnímání a hodnocení každodenní žité praxe. Jednou z motivací pro toto zaměření bylo úsilí o překonání stále přetrvávajícího negativního hodnocení samotného slova feminismus a feministické kritiky v českém akademickém prostředí i veřejnosti. Na následujících stránkách je představen pouze výsek oblastí, v nichž je feministická perspektiva nepostradatelnou podmínkou pro úspěšný rozvoj občanské společnosti a demokratické veřejnosti. 
    V teoretické rubrice gender je zařazen článek Martiny Kampichler týkající se historické reflexe institucionalizace oboru genderových studií v souvislosti se širším společenským vlivem feministického hnutí a ženské emancipace v komparaci univerzit v Brně a ve Vídni. Dále je zde uveřejněna studie Radky Dudové ohledně proměn a vnitřních rozporů diskursu otcovství. Posledním článkem v této rubrice je stať Radky Janebové, ve které se autorka zabývá reflexí jednotlivých feministických interpretačních přístupů v praktické rovině sociální práce, a to zejména na základě zahraniční praxe, neboť v České republice dosud sociální práce dostatečně nezahrnuje feministickou perspektivu do své praxe.
    V rubrice rovné příležitosti otiskujeme informativní články o prosazování genderové rovnosti v Kostarice od Miluš Kotišové, dále článek Lenky Veselé shrnující vývoj konceptu zplnomocnění žen a jeho feministickou reflexi, a posledním článkem v této rubrice je příspěvek Jany Chaloupkové informující o oblastech působení prožensky orientovaných organizací a občanských sdružení v České republice. Rubrika výzkum přináší článek Aleny Křížkové analyzující postup české vlády, vládních úředníků a úřednic, stejně jako politiků a političek, k implementaci opatření vedoucích k podpoře rovných příležitostí pro ženy a muže a k institucionalizaci genderové rovnosti v České republice. Dále publikujeme výzkumnou stať Lucie Jarkovské, která se zabývá analýzou výuky předmětu sexuální výchovy na základních školách v České republice a odkrývá genderově stereotypní působení diskursu o sexualitě. Příspěvek Jaroslavy Marhánkové se zabývá domácím násilím a představuje výsledky výzkumu, který byl veden mezi ženami žijícími po odchodu od partnera v azylovém domě. Tereza Kynčlová v následujícím článku pomocí kritické diskursivní analýzy podrobuje feministické kritice prezentaci Hnutí pro život na webových stránkách. Poslední výzkumnou statí je článek Radky Dudové, která analyzuje modely a strategie harmonizace práce a rodiny žen a mužů pracujících na manažerských pozicích.
    V občasné rubrice rozhovor otiskujeme interview s feministickou teoretičkou Arlie Hochschild, které s ní realizovala Alena Křížková u příležitosti ukončení jejího působení na univerzitě v Berkeley. V předkládaném čísle rovněž recenzujeme mimo jiné dvě publikace, které v letošním roce vydalo oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR – Mnohohlasem a Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Za zmínku stojí rovněž polemická recenze Marty Vohlídalové na knihu Catherine Hakim, ve které autorka knihy představuje svou teorii preferencí, pomocí níž vysvětluje nerovnosti mezi muži a ženami.
    Na tomto místě bych ráda poděkovala jménem redakce všech recenzentkám a recenzentům, kteří umožnili realizaci prvního ročníku recenzovaného časopisu. Doufáme, že v tomto monotematickém čísle naleznete pro Vás zajímavé a inspirativní články, jejichž výběrem bychom rádi přispěli k osvěžení diskuse ohledně feminismu a významu feministické kritiky v českém kontextu. Rádi bychom Vás tímto způsobem také vyzvali k nabídnutí odborných statí či recenzí do dalších čísel časopisu. 
 
Zuzana Uhde
šéfredaktorka
 

Content

Gender

Martina Kampichler:
Reflexion on Gender Studies against the Background of Feminist Development [1-5]

Radka Dudová:
Contradictory Discourses of Fatherhood [6-9]

Radka Janebová:
Feminist Perspective in Social Work Practice [10-19]

Rovné příležitosti

Miluš Kotišová:
Costa Rica: Peace Dividend Yielding Gender Equality [20-24]

Lenka Veselá:
Women’s Empowerment: Theory and practice [25-28]

Jana Chaloupková:
Basic Characteristic of Pro-women Oriented Non-profit Organizations in the Czech Republic [29-36]

Výzkum

Alena Křížková:
The Attitude of the Czech Politicians and Officials to the Gender Equality Issues During the Period Before the EU Eastern Enlargement [37-40]

Lucie Jarkovská:
Feminism and Sexual Education [41-45]

Jaroslava Marhánková:
Domestic Violence: Experiences of Women Who Left Their Violent Partners [46-50]

Tereza Kynčlová:
Educative Campaign „You’re Alive Because Your Parents Wanted You”: A Critical Discourse Analysis Perspective [51-57]

Radka Dudová:
Family Life and the Reconciliation of Work and Family in the Couples of Men and Women in Managerial Positions [58-62]

Rozhovor

Alena Křížková:
Leaving Berkeley after 35 years: An Interview with Arlie Hochschild [63-68]

Recenze

Zuzana Uhde:
Feminismus: je tady a je náš aneb marginalizované(í) spojte se! [69-71]

Zdeněk Sloboda:
„On je prostě takový“ aneb sexualizovaná realita pracovních vztahů [72]

Marta Vohlídalová:
Pozice na pracovním trhu jako odraz individuální svobodné volby [75-77]

Zoe Geiger:
Ženy v boji za mírové ideály [78-80]

Zuzana Kubišová:
Globální nadvláda nebo spravedlivější svět? [81-83]

Ivana Šindlerová:
Práce žen z domova v České republice [84]

Zprávy a komentáře

Martina Rašticová:
Zpráva z konference Asociace žen v psychologii [69-71]

Zuzana Uhde:
Feministický diskurs v multikulturní Evropě [73-74]

Marta Vohlídalová:
Rovnost nestačí – Zpráva z evropské konference o rovných příležitostech „Equal Is not Enough“ [78-80]

Hana Víznerová, Marta Vohlídalová:
Sociální exkluze, inkluze a sociální politika (zpráva z konference) [81-83]

Zuzana Kubišová:
Globální spravedlnost, liberální demokracie, kapitalismus a náboženství v liberálních společnostech: Konference „Philosophy and Social Science 2006“ [85]

Radka Dudová:
The European Mind: Narrative and Identity – konference Mezinárodní společnosti studií evropských myšlenek (ISSEI) [85]