volume 6, number 2/2005

Obálka
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
druhé číslo šestého ročníku časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum pokračuje v monotematické linii zahájené minulým číslem. Aktuální číslo je zaměřeno na téma participace žen na veřejném životě společnosti.  Veřejným životem je zde míněn široký okruh aktivit spojený s politikou, vzděláváním, občanským sektorem, uměním, médii či trhem práce atd. Všude v těchto oblastech můžeme zaznamenat určitou genderovou mezeru, tedy výrazně nevyrovnané zastoupení žen a mužů, ať už s ohledem na strukturu v rámci mocenské hierarchie či z hlediska jejich početního zastoupení. Téma občanské participace žen se tak stává jedním ze základních problémů spojených s otázkami demokracie a rozvoje občanské společnosti.
V teoretické rubrice Gender otiskujeme článek kriticky pojednávající o genderové nekorektnosti tzv. generického maskulina v českém jazyce od Jany Valdrové, dále stať Tijany Milosavljević-Čajetinac, ve které se autorka zabývá komunikativním konceptem politiky významné filosofky 20. století Hannah Arendt. Další článek, tentokrát Filipa Filarda, představuje dnes již etablovaný, v České republice nicméně stále opomíjený proud feministického myšlení - kyberfeminismus. A konečně stať Petra Roubala pojednává o genderovém aspektu hromadných tělovýchovných vystoupení. Rubrika Rovné příležitostipřináší články praktičtěji zaměřené, upozorňující na bariéry genderové rovnosti a strategie podporující prosazení rovných příležitostí. Johanka Šebestová se věnuje společenským mýtům, které opřádají fenomén sexuálního obtěžování. V dalším článku se Ivana Střílková zamýšlí nad nevýhodami strategie pozitivní diskriminace neboli pozitivní akce, kterou srovnává s postupy gender mainstreamingu. Nakonec se Barbara Havelková zaměřuje na výklad genderové diskriminace a principu rovnosti z perspektivy práva, a to jak v českém, tak evropském kontextu. V následující rubrice Výzkum jsme si stejně jako v minulých číslech kladli za cíl představit výsledky současných sociologických výzkumů. Uveřejněné články se zaměřují na otázku nerovné účasti žen v politice, problém sexuálního obtěžování v pracovněprávních vztazích či téma ženských a feministických neziskových organizací. Prostor je v tomto čísle věnován rovněž recenzím, nicméně výběr knih není omezen pouze tématem participace, ale je spíše pojednán jako upozornění na zajímavé sociologické tituly, ať již vyšlé v češtině či cizojazyčné.
Ačkoli časopis vychází v češtině, rozhodli jsme se otevřít prostor i anglickým textům a v tomto čísle, z důvodů autentičnosti, otiskujeme jeden článek v originální verzi. Na závěr bych Vám rovněž ráda připomenula, že redakce časopisu uvítá nabídky příspěvků do dalších čísel, což by napomohlo záměru redakce vytvořit časopisecký prostor systematicky mapující jednotlivá témata feministické teorie a genderových studií.
 
Zuzana Uhde
šéfredaktorka
 
 

Content

Gender

Jana Valdrová:
How Do Language Kill the Image of Woman Expert [1-2]

Tijana Milosavljevic-Čajetinac:
How to Save the Public Space [3-7]

Filip Filardo:
Cyberfeminism of Together Wired Identity [8-9]

Petr Roubal:
Beauty and Power: The Gender Aspect of the Czechoslovakian Spartakiads [10-14]

Rovné příležitosti

Johanka Šebestová:
Facts and Myths about the Sexual Harassment [15-17]

Ivana Střílková:
Dilemmas of Positive Discrimination and Gender Mainstreaming as a Potential Solution [18-20]

Barbara Havelková:
Case Study of Discrimination in Reward System and Some Notes to the Sources of Law [21-24]

Výzkum

Petra Rakušanová:
Mechanism of Exclusion and Inclusion of Women in Politics in the Czech Republic [25-30]

Alena Křížková, Zuzana Uhde:
Gender Barriers: Example of the Sexual Harassment [31-36]

Hana Hašková:
Impact of EU Enlargement on Women’s NGOs in the Czech Republic [37-42]

Recenze

Ondřej Lánský:
Jiný svět je možný aneb světosystém v krizi [43-45]

Radka Dudová:
Ženské a genderové studie ve Francii a veřejná debata o prostituci [46-48]

Marta Vohlídalová:
Chaos lásky v individualizované společnosti podle Ulricha Becka a Elizabeth Beck-Gernsheim [49-50]

Jana Bierzová:
Families That Works. Policies for Reconciling Parenthood and Employment [51]

Marcel Tomášek:
The Sexual Organization of the City [54]

Zprávy a komentáře

Petra Rakušanová:
Politická participace a internet [43-45]

Zuzana Uhde:
První konference českých a slovenských feministických studií [46-48]

Barbora Tupá:
Konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě [49-50]

Lenka Bennerová, Anetta Riglová:
Občanské sdružení Fórum 50 % [52-53]

Hana Hašková:
Gender a demokracie ve střední a východní Evropě [55]