Iva Šmídová, Liisa Husu:
Non-events and Women’s Academic Career. The Interview with Liisa Husu by Iva Šmídová [65]

« volume 15, number 1/2014

Šmídová, Iva, Liisa Husu. 2014. „Neudálosti a ženská akademická kariéra. Rozhovor Ivy Šmídové s Liisou Husu.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15 (1): 65-69

Non-events and Women’s Academic Career. The Interview with Liisa Husu by Iva Šmídová

Šmídová, Iva, Liisa Husu. 2014. „Non-events and Women’s Academic Career. The Interview with Liisa Husu by Iva Šmídová.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15 (1): 65-69 

Profesorka Liisa Husu je finskou socioložkou a badatelkou v oblasti genderových studií. Ve výzkumu se zaměřuje na analýzy genderu v akademickém prostředí, na vědu a produkci poznání. Je intenzivně zapojena v evropských a mezinárodních projektech jak výzkumu, tak vývoje politik v této oblasti. Je profesorkou genderových studií na Univerzitě Örebro ve Švédsku a spoluředitelkou centra GEXcel (dříve Center for Gender Excellence), nyní International Collegium for Advanced Interdisciplinary Gender Studies – Mezinárodního kolegia pro pokročilá transdisciplinární genderová studia, centra tří univerzitních genderových pracovišť ve Švédsku, a také je přidružena k oddělení managementu a organizace v Hankenské škole ekonomiky v Helsinkách ve Finsku. Předtím, mezi lety 1981–1995, pracovala ve finské vládě jako vyšší poradkyně a národní koordinátorka ženských studií ve státním aparátu pro genderovou rovnost. Byla aktivně zapojená jakožto expertka do různých mezinárodních, skandinávských a národních iniciativ věnujících se genderové rovnosti ve vědě a v akademickém prostředí od raných 80. let, například do aktivity v EC Ženy ve vědě, jako zpravodajka pro expertní EC reportáž Genderová výzva ve financování výzkumů (2009), jako partnerka v projektech EU FP6 a EU FP7, týkajících se genderu ve vědě (PROMETEA, ADVANCE, genSET, genPORT). Je zakládající členkou Evropské platformy ženských vědkyň (EPWS) a nadále pracuje v její radě. Jako moderátorka Evropské sítě pro genderovou rovnost ve vyšším vzdělání přispěla k organizování sedmi evropských konferencí pro genderovou rovnost ve vyšším vzdělání. Její publikace zahrnují knihy Hard Work in the Academy (1999), Sexism, Support and Survival in Academia (2001), Science, Knowledge and Gender (finsky, 2005), Leadership through the Gender Lens (2010) a různé další články a kapitoly knih. Byla oceněna Cenou rovnosti Univerzity v Helsinkách a cenou Maikki Friberg v roce 2009.

Professor Liisa Husu is a Finnish sociologist and gender studies scholar with a research focus on gender in aca­­demia, science and knowledge production, and strong European and international engagement in research and policy development in this field. She is Professor of Gender Studies at Örebro University, Sweden, and Co-Director of the GEXcel International Collegium for Advanced Interdisciplinary Gender Studies, a three-university Gender Studies hub in Sweden, and also affiliated to the Department of Management and Organisation at Hanken School of Economics in Helsinki, Finland. Previously, 1981-1995, she served the Finnish government as the Senior Adviser and National Coordinator of Women's Studies in the governmental gender equality machinery. Her publications include the books Hard Work in the Academy (1999), Sexism, Support and Survival in Academia (2001), Science, Knowledge and Gender (in Finnish, 2005), Leadership through the Gender Lens (2010), articles and book chapters. She was awarded the University of Helsinki Equality Prize, the Maikki Friberg Prize in 2009.PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …

PDF ke stažení Download article (PDF) (en) …