volume 13, number 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Obálka

EDITORKA: ZUZANA UHDE

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi krátké slovo úvodem k tematickému číslu časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které je věnováno konceptu péče. Kritické rozbory společenské formy péče a vztahů v praktikách péče, stejně jako jejich vysvětlení, představují jedno z hlavních témat, kterými se feministická teorie a genderový výzkum zabývají. V návaznosti na tyto problémy feministické myšlení rovněž přispělo k diskusím ohledně nového vymezení vztahu soukromého a veřejného a zodpovězení otázky, jaké místo by měla péče ve společnosti zaujímat. Na základě reflexe vztahů a praktik péče feministické teoretičky zpochybnily ideál nezávislého jedince a poukázaly na podmíněnost individuální autonomie materiálními a společenskými vztahy. Upozornily, že vzájemná závislost, která je východiskem konceptu vztahové autonomie, představuje základní podmínku lidské existence. Péče a zajištění potřeb se v tomto světle stávají jedním z hlavních principů organizace jak veřejného, tak soukromého života. Novou výzvou pro feministické zkoumání péče je reflexe globalizace jako určující sociální dynamiky současnosti. Uchopení globalizačních procesů a s nimi spojených společenských proměn dnes představuje důležitý výzkumný rámec jak teoretického, tak empirického zkoumání péče. Tyto otázky jsou předmětem analýz a článků v předkládaném čísle.

V časopise uveřejňujeme překlad článku Joan Tronto „Problém ,chůvy‘ ve feminismu“, kterým autorka rozpoutala živou diskusi ohledně významu a důsledků najímání služek k péči o děti a domácnost v moderní globalizované společnosti. Na tuto diskusi navazuje také příspěvek Zuzany Uhde, která se věnuje transnacionálním praktikám péče a rozboru vztahů uvnitř instituce nájemní domácí péče. Petra Ezzeddine ve svém článku analyzuje fenomén transnacionálního mateřství na základě biografického výzkumu mezi migrantkami z Ukrajiny pracujícími v České republice. S odlišnou interpretací a perspektivou přistupuje k těmto a souvisejícím otázkám Adéla Souralová, která prezentuje výzkum mezi komerčními agenturami nabízejícími služby hlídání dětí. Další dva články se z historické perspektivy zabývají (nejen) feministickými vizemi alternativního uspořádání vztahu soukromé a veřejné sféry v podobě zespolečenštění domácích prací. Hubert Guzik rozebírá historii ideje kolektivního bydlení a Květa Jechová se věnuje historii vize osvobozené domácnosti. Poslední statí v tomto čísle je článek Adriany Jesenkové, která koncept péče využila k rozboru současného vývoje v učitelské profesi na Slovensku.

V čísle dále naleznete rozhovor Šárky Zelenkové ze Sdružení pro integraci a migraci s Magdalou de Gusmao, zakladatelkou občanského sdružení ComuniDária, které v Portugalsku prosazuje práva migrantek a pracovnic v domácnosti. K tématu čísla časopisu jsou zaměřeny také recenze odborných knih, např. knihy Global Care Work, kterou editorsky připravila Lisa Widding Isaksen. V rubrice zprávy a komentáře stojí za povšimnutí mimo jiné informace o právě probíhající kampani za práva migrantek pracujících v českých domácnostech a článek o právních aspektech zaměstnávání migrantek v domácnosti v České republice. Kromě toho je zde rovněž článek o výstavě Krize péče a o probíhajícím úsilí o utvoření platformy migrantek v Evropě i u nás.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípravě tohoto čísla podíleli, včetně anonymních recenzentek a recenzentů, kteří také přispěli ke kvalitě publikovaných příspěvků. Vzhledem k aktuálnosti řady zde rozebíraných problémů a témat věřím, že toto číslo přispěje k veřejné diskusi o ocenění péče a dalších činností spojovaných s péčí o domácnost a o jejich významu pro společnost jako celek i o společenské odpovědnosti, která ze současného uspořádání pro každého z nás vyvstává.

Přeji Vám inspirativní čtení,  Zuzana Uhde

PDF ke stažení Download the whole issue in PDF


Content

Articles

Joan Tronto:
The „Nanny“ Question in Feminism [3-11]

Zuzana Uhde:
The Impasse of the institution of hired domestic care [12-23]

Petra Ezzeddine:
Motherhood at distance. Transnational motherhood of Ukrainian migrants in the Czech Republic [24-32]

Adéla Souralová:
“Don’t buy love, buy a service”: (re)construction of childcare in the environment of placement agencies [33-41]

Hubert Guzik:
On the prehistory of Czech collective homes [42-51]

Květa Jechová:
Liberating the household [52-61]

Adriana Jesenková:
Marginalization of care in the teaching profession in Slovakia – factors, mechanisms, contexts [62-72]

Interview

Šárka Zelenková:
Invisible Work or Women Migrants On Their Own Road. Interview with Magdala de Gusmão, Foundress of the ComuniDária Association in Portugal [73-77]

Reviews

Adéla Souralová:
Domestic Workers in the “Heaven” of Gender Equality” (Review of Isaksen, L. W. (ed). Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies) [78-79]

Radka Dudová:
Review of Hrženjak, M. ed. Politics of Care [80-82]

Karolína Černá:
The Perspective of the Czech Critical Theory of Global Injustice” (Review of Hrubec, M. Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky) [83]

Kateřina Zábrodská:
New Alliance between Gender and Psychology (Review of Machovcová, K. Nesamozřejmé perspektivy) [85-86]

Irena Smetáčková:
Work and Family on a Knife Edge (Review of Křížková, A., Maříková, H., Hašková, H., Formánková, L. Pracovní dráhy žen v České republice) [87]

Veronika Šprincová:
Four Critical Reflections of Slovak Politics (Review of Cviková, J. (ed.). Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien) [92-94]

Jana Dvořáčková:
Trans/gender Identities in Sociological Kaleidoscope (Review of Hines, S., Sanger, T. 2010. Transgender Identities: Towards a Social Analysis of Gender Diversity)nger, T. 2010. Transgender Identities: Towards a Social Analysis of Gender Diversity) [95-98]

News

Pavla Redlová:
International Conference „Transforming Gender Orders. Intersections of Care, Family and Migration [78-79]

Eva Valentová:
Do You Know Who is Cleaning Your Home? Campaign to Support of Migrant Domestic Workers [84]

Sabe Amthor Soe:
Networking of Migrants in Europe and Czech Republic [88-90]

Blanka Nyklová:
“Conference Tourism in Practice or What´s New in Feminism” [91]

Marcela Linková, Alice Červinková:
“Report from the 8th European Feminist Research Conference: The Politics of Location Revisited: Gender@2012 ” [99-103]

Eva Valentová:
“Legal Aspects of Employment of Migrants as Domestic Workers in the Czech republic” [99-103]

Marcela Linková:
Sex and Gender in Biomedicine Research and Clinical Medicine: Conference Report [104-105]

Zuzana Uhde:
Visuality of Transnational Care Practices [106]