volume 11, number 2/2010

Obálka
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
vítejte u stránek druhého čísla 11. ročníku časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. V úvodu mi dovolte, abych za celou redakci časopisu popřála prof. Gerlindě Šmausové k výročí a poděkovala jí tím za pomoc a spolupráci na rozvoji časopisu. Kolegyně z jejího dlouholetého působiště na Fakultě sociálních studií MU v Brně v tomto čísle připojují svoji osobní gratulaci.

Předkládané číslo kontexty genderu je heterogenní a interdisciplinární. Číslo otevírají svým článkem Lisa Irmen a Ute Linner, které se věnují feministickým lingvistickým výzkumům německého jazykového prostředí ve vztahu k používání maskulinních názvů a označení osob. Článek je přeložen z němčiny a doplněn komentářem Jany Valdrové k situaci v českém jazyce a anketou pro čtenářky a čtenáře časopisu. V následujícím textu Zora Javorská představuje proud ekofeminismu a jeho vnitřní odlišnosti, které strukturuje podle jejich vztahu k základním konceptům feministické teorie a k environmentálním studiím. Alena Křížková a Lenka Formánková v následujícím článku staví na biografických rozhovorech vyučených žen, na jejichž základě odkrývají systémové genderové a třídní nerovnosti v oblasti zaměstnání a vývoje na trhu práce od 90. let. Radka Dudová a Hana Hašková se věnují srovnání systémů a politik péče o malé děti u nás a ve Francii. V posledním článku Marta Vohlídalová prezentuje analýzu dat týkajících se rozvodů a motivací k rozvodu v české společnosti.

V tomto čísle naleznete opět rubriku rozhovor, ve které otiskujeme interview se současným prezidentem Mezinárodní sociologické asociace Michaelem Burawoyem. Profesor Burawoy se v rozhovoru vyjadřuje ke svému dlouholetému výzkumu etnografie práce v různých ekonomicko-politických kontextech, k problémům globální sociologie a roli veřejné sociologie. Tematický rozptyl článků doplňují i knižní recenze, z nichž upozorním alespoň na některé: Lucie Jarkovská recenzuje knihu Hodné holky se dívají jinam od Kateřiny Liškové, Jaroslava Marhánková Hasmanová prezentuje knihu Hany Haškové Fenomén bezdětnosti a do třetice Martina Kampichler recenzuje knihu Mieke Verloo Multiple Meaning of Gender Equality. Následují i další recenze a zprávy o inspirativních konferencích a událostech uplynulého období.

Ráda bych na tomto místě také poděkovala recenzentům, recenzentkám a všem, kteří se nezištně podíleli na realizaci dalšího ročníku časopisu. V neposlední řadě patří mé poděkování Ivě Šmídové, která s redakcí úzce spolupracovala při přípravách tohoto čísla. Příští číslo časopisu bude zaměřeno na představení genderového a feministického výzkumu na Slovensku a bude připraveno ve spolupráci s Marianou Szapuovou a Zuzanou Kiczkovou z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
 
Přeji Vám příjemné čtení
Zuzana Uhde, šéfredaktorka

 

Content

Stati

Lisa Irmen a Ute Linner:
Representing Masculine Generics: A Theoretical Integration of Empirical Findings [3-15]

Zora Javorská :
The Hidden Challenges of Ecofeminism [16-22]

Lenka Formánková, Alena Křížková :
Insecurities, Disadvantages, and Labour‑market Marginalisation as Reflected in the Biographic Narratives of Women with Low Education [23-35]

Radka Dudová a Hana Hašková :
Discourses, Institutions and Practical Care Arrangements for Children under the Age of Three in a French‑Czech Comparative Perspective [36-47]

Marta Vohlídalová:
Who Files for Divorce and Why Do Relationships Break Up? [48-56]

Interview

Zuzana Uhde:
“The defense of sociology becomes the defense of society”: An interview with Michael Burawoy [57-61]

Recenze

Lucie Jarkovská:
Kam se dívají zlobivé holky [62]

Karolína Černá :
Chudoba nemusí být bezbranná [64-66]

Jaroslava Hasmanová Marhánková :
Fenomén bezdětnosti v české společnosti [67]

Marcela Linková :
Interaktivnost, subjektivita a emoce: Recenzní řízení v sociálních a humanitních vědách [71-72]

Ema Hřešanová:
Za plnohodnotné občanství žen [75]

Martina Kampichler:
Ambivalentní mnohotvárnost genderové rovnosti [79-80]

Martina Hynková:
Living gender after communism [81-83]

Lenka Krištofová:
Učiteľky a riaditelia [85]

Zprávy a komentáře

Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze věku. Jubileum profesorky Gerlindy Šmausové [62]

Iva Šmídová:
Jak taky zmrzačit neoliberalismus: zpráva z konferencí [63]

Radka Dudová:
Výzkum a srovnání režimů prostituce v Evropě [68-69]

Zuzana Uhde:
Otázky a problémy transnacionálních praktik péče: zpráva z konference [70]

Kateřina Pulkrábková:
Nad rámec občanství: zpráva z konference [73-74]

Marcela Linková, Hana Tenglerová:
Konference Beyond the Leaky Pipeline: Future Challenges for Research on Gender and Science [76-78]

Lenka Formánková :
Feministický Magazín FEMA [84]