volume 10, number 2/2009: Feminismus a politika rovnosti

Obálka

Vážné čtenářky, vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych Vás seznámila s novým číslem časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které vychází jako druhé číslo jubilejního 10. ročníku. Při této příležitosti jsme pro naše čtenářky a čtenáře připravili některé inovace. Poprvé zde otiskujeme překlad zahraničního článku, což by napříště mělo být součástí struktury časopisu. Prostřednictvím překladů chceme českou odbornou veřejnost seznámit se zásadními zahraničními texty, které se věnují aktuálním diskusím a průlomovým tématům v oblasti feministické teorie a genderového výzkumu. Dále v tomto čísle zahajujeme občasnou rubriku esej, ve které chceme otevřít prostor odborným úvahám tohoto čtenářsky zajímavého žánru. Doufáme, že sociologický či filosofický esej si najde své příznivce i v oblasti genderových studií.
V českém překladu v tomto čísle otiskujeme článek Nancy Fraser, který původně vyšel v tomto roce v časopise New Left Review (56/2009). Autorka se v něm zamýšlí nad vývojem feministického hnutí a teorie v souvislosti s historicky specifickým kontextem proměny západní formy kapitalismu. Nancy Fraser svoji analýzu uzavírá tvrzením, že v tomto kontextu proces emancipace žen v západních zemích slouží k legitimizaci současného dezorganizovaného a transnacionálního kapitalismu, který proměňuje význam feministických argumentů, jež se tím dostávají do rozporu s jejich původní ideou.
Následují původní české stati. Článek Ireny Smetáčkové se věnuje problematice genderové rovnosti ve vzdělání a její aplikaci v české vzdělávací politice. Marta Vohlídalová se ve svém příspěvku rovněž zabývá oblastí vzdělání, a to konkrétně zpracováním výzkumu výskytu a vnímání sexuálního obtěžování na vysokých školách. Další výzkumné články se věnují problematice rodičovství a situaci rodičů v souvislosti s péčí o děti na pracovním trhu. Marie Valentová se zaměřuje na proměny vzorců pracovních drah žen v souvislosti s péčí o děti a mezigenerační změny subjektivní percepce přerušení pracovní kariéry. Ondřej Hora ve svém článku analyzuje model kombinace práce a rodiny typický pro českou populaci a jeho důsledky pro podmínky a situaci rodičů dětí předškolního věku na trhu práce.
V tomto čísle dále otiskujeme esej Iris Marion Young, publikovaný zde vůbec poprvé, ve kterém autorka reaguje na dnes již klasickou práci Judith Butler Gender Trouble. Iris M. Young se v něm vyjadřuje ke koncepci politiky Judith Butler, která podle ní nenabízí dostatečně propracovaný koncept veřejnosti, což se odráží v problematickém vztahu dekonstruktivní politiky a feministického aktivismu. Esej je uveden Markem Hrubcem. V čísle je dále otištěn rozhovor s Evelyn Nakano Glenn, která působí na Kalifornské univerzitě v Berkeley a v současné době je prezidentkou Americké sociologické asociace. Evelyn N. Glenn se v rozhovoru vztahuje k otázkám vývoje feministického myšlení od marxisticky inspirovaného feminismu směrem k přístupu simultánního utváření „rasově“-etnických, genderových, třídních a dalších nerovností, feministické politice péče a vyostřujícím se sociálním a genderovým nerovnostem v kontextu transnacionalizace nikoli pouze mezi muži a ženami, ale rovněž mezi různými skupinami žen.
Kromě toho jsou v tomto čísle recenzovány odborné knihy, například Libory Oates-IndruchovéŽenská literární tradice a hledání identit, Marty Kolářové Protest proti globalizaci či Loïca Wacquanta Body & Soul a další. Následují jako obvykle zprávy z vybraných konferencí a seminářů a komentáře některých genderově relevantních politických konceptů. Na závěr bych ráda poděkovala recenzentům a recenzentkám, kteří neopominutelným dílem přispěli k realizaci tohoto desátého ročníku časopisu.

Zuzana Uhde, šéfredaktorka
 

Content

Gender

Nancy Fraser:
Feminism, Capitalism and the Cunning of History [1-9]

Rovné příležitosti

Irena Smetáčková:
Politika genderové rovnosti ve vzdělávání [10-19]

Výzkum

Marta Vohlídalová:
Sexual Harassment at University in the Czech Republic: A Non-existent Problem? [20-28]

Marie Valentová:
Career Breaks for the Purpose of Childcare and the Perception of Their Consequences [29-41]

Ondřej Hora :
The Situation of Parents of Children Aged 0-7 in the Czech Labour Market According to Findings from the Labour Force Survey [42-53]

Esej

Marek Hrubec:
Feministická polemika mezi Iris Marion Young a Judith Butler [54]

Iris Marion Young :
Kritické poznámky k Potížím s genderem [55-57]

Interview

Zuzana Uhde:
Inequalities Are Stronger Than Ever. An Interview with Evelyn Nakano Glenn [58-63]

Recenze

Karolína Černá:
Zaostřeno na literaturu – genderová perspektiva [64-66]

Vanessa Larsenová :
Gender v protestu sociálních hnutí proti globalizaci [67]

Michal Růžička :
Od „sociologie těla“ k „tělesné sociologii“ [68-71]

Petr Lupač:
Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages [72-73]

Lenka Formánková :
Variace na gender. Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita [76-77]

Zprávy a komentáře

Marta Kolářová:
Seminář Gender v kontextu globalizace: feminismus, multikulturalismus a rozvoj [64-66]

Martin Brabec:
Konference o kritice společnosti a moci [68-71]

Tereza Stöckelová:
Proměny výzkumných institucí a genderu ve vědě [72-73]

Lenka Formánková :
Přinese současná diskuse o rovnosti odměňování změny v evropské legislativě? [74-75]

Hana Maříková:
Co je metoda 3R? [78]