volume 10, number 1/2009

Obálka

Vážné čtenářky, vážení čtenáři, 
nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum nemá tentokrát vyhraněné téma. Nicméně všechny články a příspěvky v něm uveřejněné se vyznačují určitým společným uchopením sociální reality – společenských fenoménů a procesů, které jsou v nich analyzovány kritickou optikou genderové perspektivy. 

V rubrice gender naleznete článek Kateřiny Machovcové přibližující naší veřejnosti u nás doposud ne příliš známé a reflektované feministické debaty o politických aspektech psychologické praxe, v nichž se nastolují jiné nároky na tento typ odborné práce. 

Následující rubrika rovné příležitosti obsahuje stať tří autorek – Kateřiny Šaldové, Barbory Tupé a Marty Vohlídalové – na téma sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí. Autorky v ní poukazují na nedostatečné výzkumné podchycení i praktické řešení této problematiky v našem prostředí na rozdíl od zahraničí, především anglosaských zemí. 
Rubrika výzkum obsahuje tentokrát pouze tři statě, které však, jak věříme, zaujmou Vaši pozornost. V první z nich Kateřina Kolářová vstupuje v českém kontextu na nové pole svou snahou o otevření kritické reflexe diskursu o HIV/AIDS – fenoménu, který u nás nebyl stále ještě objeven jako kulturně-společenské téma. Text Radky Dudové se zase věnuje problematice interrupcí v socialistickém Československu z foucaultovské perspektivy. Jak v předchozím, tak i v tomto článku autorka vychází z Foucaultovy teorie biomoci, kterou však v tomto případě obohacuje o související koncept „gouvernemantalité“, aby mohla plastičtěji postihnout fungování politické racionality vůči ženským tělům v naší společnosti v daném období. Období socialismu se věnuje rovněž poslední příspěvek, tentokrát zahraniční autorky, někdejší studentky Berkeley University v USA, kterou návštěva letní školy v Praze inspirovala k intenzivnějšímu studiu a seznámení se s problematikou feminismu u nás v období socialismu a na počátku nové společenské éry. Její analýza „feminismu v Čechách“ představuje pohled „odjinud“ – pohled „zvnějšku“. 
Tentokrát je v čísle po dlouhé době opět zařazena rubrika rozhovor, kde se můžete seznámit s profesorkou Nancy Jurik z Arizona State University. Ta v rozhovoru přibližuje jednak koncept „doing“ a „undoing gender“, jednak měnící se pracovní prostředí univerzit v USA, kde je do akademické sféry implementován „duch kapitalismu“, stejně jako pravidla z podnikatelské sféry. Z rozhovoru s touto feministickou socioložkou získáte rovněž bližší představu o její současné práci – výzkumu zaměřeném na využívání moderních telekomunikačních technologií lidmi při kombinaci osobního, rodinného a pracovního života. 
Mezi recenzovanými knihami najdete tituly zaměřené na problematiku neoliberalismu a sociální spravedlnosti (viz publikaci Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů editovanou M. Hrubcem), migrace (viz knihu zahraničních autorů Migration and mobility in an enlarged Europe. A gender perspective), diverzity podob sociálních států v rámci států střední a východní Evropy (vizWohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa…), otázku péče a práce v kontextu naší společnosti i některých dalších evropských zemí (viz  Práce a péče – Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie), stejně tak jako na otázku vícenásobného znevýhodnění – tentokrát na Slovensku (viz Ona a On na Slovensku) a problematiku sexuálního obtěžování na vysokých školách v USA (v recenzi na knihu Sexual Harassment on College Campuses. Abusing the Ivory Power). Časopis Vám rovněž přináší informace o konferencích a seminářích, které byly zpravidla genderově zaměřené. 
Přestože toto číslo nemá vyhraněné téma, věříme, že Vás zaujme a bude pro Vás i tentokrát inspirativním čtením. Přejeme Vám příjemný zážitek!

Hana Maříková a Alena Křížková, spolueditorky čísla
 

Content

Gender

Kateřina Machovcová :
Silence Is a Form of Communication: Feminist Debates about the Political Aspects of Psychological Practice [1-7]

Rovné příležitosti

Kateřina Šaldová, Barbora Tupá, Marta Vohlídalová :
Sexual Harassment at Universities: The Experience of Policies Introduced Abroad [8-15]

Výzkum

Katerina Kolárová :
The Discourse of Risk in HIV/AIDS Prevention [16-24]

Radka Dudová :
Abortion in Socialist Czechoslovakia – A Foucauldian Perspective [25-36]

Megan R. Martin :
The Growth of Czech Feminism: Analyzing Resistance Activities through a Gendered Lens, 1968 to 1993 [37-44]

Rozhovor

Alena Křížková, Hana Maříková:
From “doing” and “undoing gender” to changing the university system in the United States and work-family balance: An interview with Nancy Jurik [45-49]

Recenze

Zuzana Uhde:
Antagonismus neoliberalismu a sociální spravedlnosti [50-52]

Alena Pařízková:
Hypermobilní globální pracovnice [53-54]

Zdeněk Sloboda:
Diverzita sociálních států a genderových vztahů v tzv. nových zemích EU: zkušenost státního socialismu, kontinuita, transformace a srovnání [57-59]

Lucie Kozlová :
O možnostech zajištění péče o dítě nejen v ČR [61-62]

Zuzana Búranová:
Zaostrené na viacnásobné znevýhodnenie žien vo veku nad 45 rokov [64-65]

Marta Vohlídalová:
Komplexní pohled na problematiku sexuálního obtěžování na vysokých školách [66]

Zprávy a komentáře

Marta Kolářová:
Je genderově vyrovnaný svět možný? Globální feminismus v Amazonii [50-52]

Zuzana Uhde:
Konference Asociace globálních studií na Floridě [55-56]

Ondřej Štěch:
Zpráva Social Watch 2008. Odpověď zní: lidská práva [60]

Alena Křížková:
Konference Community, work and family 2009 [61-62]

Lenka Formánková :
Inovace politik ke kombinaci práce a rodiny na úrovni státu a korporací [63]