O časopisu

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Teritoriálně je zaměřen jak na střední a východní Evropu, tak na další světové makroregiony. V časopise jsou publikovány stati v češtině nebo angličtině, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, historie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách. Časopis rovněž přináší recenze zahraniční a české odborné literatury se zaměřením na feministickou teorii a genderová studia, diskuse, rozhovory a informace o dění v akademických kruzích genderových studií. Redakční rada časopisu podporuje publikace, které přispívají k rozvoji transdisciplinárních genderových studií v České republice i globálně, s přihlédnutím k autorskému analytickému přínosu textů.

Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a v dalších databázích. Časopis uplatňuje otevřený přístup k publikovaným článkům a je zařazen v Directory of Open Access Journals (DOAJ).

ISSN-print: 2570-6578; ISSN-online: 2570-6586

Gender a výzkum / Gender and Research vychází 2x ročně. Návrh obálky Rudolf Štorkán. Časopis vydává od roku 2000 oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Do roku 2016 vycházel pod názvem Gender, rovné příležitosti, výzkum (původní ISSN-print 1213-0028, ISSN-online 1805-7632).

Šéfredaktorka: Zuzana Uhde, Ph.D.

Zástupkyně šéfredaktorky: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.