Publikační etika

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis byl založen v roce 2000, vychází 2x ročně v tištěné a elektronické podobě (open access). Vydavatelem časopisu je Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

 

Autorství a odpovědnost autorů a autorek

Autoři a autorky se podáním textu k projednání redakci časopisu zavazují, že text napsali sami či s přispěním osob, jejichž podíl je v textu jasně specifikován. Autorství je možné přiznat pouze těm, kteří se významně podíleli na koncepci, návrhu výzkumu, realizaci nebo interpretaci daného článku. Všichni, kteří se významně podíleli na dané práci, musí být uvedeni jako spolu-autoři/ky.

Všechny použité zdroje musí být řádně citovány v souladu s autorskými právy a etickými pravidly vědecké práce. Pokud autoři/ky využili práce, nebo část textu jiných autorů/ek, musí zajistit, že jsou tyto zdroje řádně citovány a uvedeny. Autoři/ky se zavazují citovat publikace, které měly vliv na konečnou podobu článku.

Dále se zavazují, že článek nebyl podán do recenzního řízení v jiném časopise a že nebyl dosud publikován, pokud dohoda s šéfredaktorkou nestanoví jinak.

Autoři se zavazují uvést finanční nebo jiné důležité konflikty zájmů, které mohou vést k ovlivnění výzkumných výsledků nebo interpretací uvedených v textu.

V neposlední řadě se autoři a autorky zavazují aktivně se podílet na recenzním řízení a odstranit chyby, na které budou upozorněni. 

 

Recenzní řízení

Recenzní řízení probíhá výhradně s přihlédnutím k intelektuálnímu obsahu statí bez ohledu na gender, třídní postavení, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnickou příslušnost, občanství nebo politický názor autorů a autorek. Rozhodování o struktuře čísla se nesmí řídit osobními zájmy zainteresovaných osob, zájmy vydavatele nebo jiných subjektů. Časopis nepožaduje poplatky za podání či recenzní posouzení článků.

Vědecké stati nabídnuté k publikaci v časopise Gender a výzkum / Gender and Research  jsou postoupeny k posouzení nejméně dvěma recenzentům/recenzentkám. Autoři/autorky a posuzovatelé/posuzovatelky zůstávají pro sebe navzájem anonymní. Šéfredaktorka má právo článek odmítnout postoupit do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text nebo se netýká oblasti genderových studií a feministické teorie. Členové a členky redakční rady mají právo vyžádat si rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které šéfredaktorka zamítla před recenzním řízením.

K posouzení statí vybírá šéfredaktorka ve spolupráci s užším redakčním okruhem odborníky a odbornice na problematiku, jíž se články zabývají. Přihlíží také k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Posuzovatelé vyplňují do standardizovaného formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do nějž mají také zahrnout doporučení k úpravám textu. S přihlédnutím k obsahu posudků šéfredaktorka autorovi sdělí, zda text přijímá, přijímá pod podmínkou provedení úprav, požaduje přepracování, nebo zamítá. U přepracované verze článku šéfredaktorka nejprve rozhodne, zda je přepracování dostatečné. Pokud tato podmínka není splněna, článek může vrátit k dopracování. Články, u kterých lze doložit, že autor/ka při přepracování odstranila všechny zásadní problémy identifikované během recenzního řízení, může šéfredaktorka přijmout bez dalšího posuzování a předložit ke schválení redakční radě. Články, u kterých bylo požadováno zásadní přepracování, jsou posuzovány po přepracování v druhém kole recenzního řízení a posléze posouzeny jedním z původních recenzentů, nebo třetím recenzentem, pokud je k tomu organizační či věcný důvod. Po přepracování po druhém kole recenzního řízení šéfredaktorka navrhne přijetí či zamítnutí, které předkládá ke schválení redakční radě. Třetí kolo recenzního řízení se až na výjimky neumožňuje. V případě, že autor/ka nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise adresovaném šéfredaktorce, s jehož obsahem budou seznámeni následní posuzovatelé a při konečném projednání daného článku také redakční rada. Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí statí činí ve všech případech šéfredaktorka a toto rozhodnutí předkládá ke schválení redakční radě. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem šéfredaktorky může autor/ka vyložit své důvody v dopise, který šéfredaktorka předloží redakční radě.

Šéfredaktorka a zaměstnanci/kyně redakce jsou zavázáni nezveřejnit informace o podaných článcích jiným osobám než recenzním posuzovatelům/kám a potenciálním posuzovatelům/kám, spolupracujícím editorům a editorkám a autorovi/ce článku. Jména autorů/ek zůstávají anonymní do uzavření recenzního řízení.

Standardní doba trvání recenzního řízení je 4 až 5 měsíců. Redakce časopisu za zdržení způsobené posuzovateli nenese odpovědnost.

 

Odpovědnost recenzních posuzovatelů a posuzovatelek

Recenzní posuzovatelé a posuzovatelky jsou zavázáni řídit se zásadou nestrannosti a objektivity a posoudit rukopis podle svého nejlepšího svědomí a svých znalostí. Osobní kritika autorů a autorek je nevhodná. Souhlasem s vypracováním recenzního posudku se zavazují k odevzdání posudku v dohodnuté lhůtě. Oslovení recenzní posuzovatelé a posuzovatelky jsou zavázáni nakládat s rukopisem důvěrně, šíření článků poskytnutých k posouzení není povoleno. Oslovení recenzní posuzovatelé a posuzovatelky by měli odmítnout rukopis, se kterým jsou v konfliktu zájmů. Pokud recenzní posuzovatelé a posuzovatelky zjistí jakékoli prohřešky proti autorským právům nebo pokud budou mít podezření z plagiátorství, jsou zavázáni s touto skutečností seznámit šéfredaktorku.

 

Redakční povinnosti a odpovědnost šéfredaktorky

Šéfredaktorka má odpovědnost a pravomoc odmítnout postoupit článek do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text, včetně plagiarismu, nebo pokud se článek netýká oblasti genderových studií a feministické teorie. Nesmí být v konfliktu zájmů s autory/kami textu, který zamítne. V tomto případě přebírá odpovědnost a pravomoc zástupkyně šéfredaktorky.

K posouzení statí vybírá šéfredaktorka ve spolupráci s užším redakčním okruhem odborníky a odbornice na problematiku, jíž se články zabývají. Přihlíží také k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Šéfredaktorka se zavazuje zajistit anonymitu autorů/rek a recenzních posuzovatelů/lek. Jména autorů/ek zůstávají anonymní do uzavření recenzního řízení.

Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí statí je ve všech případech odpovědností šéfredaktorky, která toto rozhodnutí předkládá ke schválení redakční radě.

Šéfredaktorka se zavazuje zajistit otištění oprav nebo stažení textu, pokud zjistí, nebo je upozorněna na významnou chybu či porušení etických zásad a autorských práv.

 

Dodržování zásad publikační etiky 

Příprava a vydávání časopisu se řídí zásadami Publikační etiky, kterými jsou vázáni autoři a autorky, šéfredaktorka a editoři a editorky, recenzní posuzovatelé a posuzovatelky, členové a členky redakční rady a vydavatel. Dodržování zásad Publikační etiky je odpovědností šéfredaktorky a podléhá kontrole redakční rady.

Šéfredaktorka a vydavatel přijali veškerá opatření proti nekalým praktikám, porušení autorských práv a plagiarismu. Mají odpovědnost otisknout opravy, vysvětlení nebo omluvu, pokud je to nutné.

Šéfredaktorka a nakladatel se zavazují zamezit, aby obchodní zájmy kompromitovaly intelektuální a etické standardy časopisu. Mají odpovědnost zajistit vědeckou integritu a kvalitu publikovaných textů.

 

Copyright

Veškerý obsah publikovaný v časopise Gender a výzkum / Gender and Research od roku 2018 je licencován podle Creative Commons CC BY-NC (Uveďte původ-Neužívejte komerčně).

Autoři a autorky podepisují licenční dohodu s nakladatelem. Autoři/ky drží copyright k danému textu a udělují licenci k publikaci jejich díla nakladateli s tím, že dílo je současně licencováno podle licence Creative Commons, která umožňuje dalším uživatelům a uživatelkám sdílet dílo pro nekomerční účely s uvedením plného bibliografického odkazu na původní publikaci v tomto časopise. Autoři/ky mohou použít, distribuovat a sdílet své články za podmínky, že uvedou plnou bibliografickou citaci časopisu (název časopisu, ročník a číslo, DOI odkaz). Autoři/ky si ponechávají práva na autorské připsání a ocenění za publikovanou práci (včetně patentů, ochranné známky a dalších práv na intelektuální vlastnictví výzkumných dat).  

 

Prohlášení o otevřeném přístupu

Gender a výzkum je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý jeho obsah je bezplatně k dispozici uživatelům/uživatelkám či jejich institucím. Uživatelé/uživatelky tedy mohou texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat, odkazovat na ně či je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel, aniž by o to bylo zapotřebí žádat vydavatele či autora/autorku. Tato definice je v souladu s BOAI vymezením otevřeného přístupu.