Licenční podmínky pro autory a autorky

Licenční podmínky pro autory a autorky, kteří chtějí publikovat v časopise Gender a výzkum / Gender and Research

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.  Vydavatel v rámci své činnosti vydává časopis s názvem Gender a výzkum / Gender and Research (dále jen „časopis“).

Autor/ka má zájem publikovat svá autorská díla v časopise, a proto poskytl/a vydavateli své dílo (dále jen „dílo“).

 

II. UŽITÍ DÍLA

1.  Autor/ka tímto poskytuje vydavateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v rozsahu neomezeném. Vydavatel je tak oprávněn užít dílo zejména takto:

a)  vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona (i opakovaným) v časopise nebo jiné periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování);

b)  pronájmem, půjčováním a případně i vystavováním ve smyslu ustanovení § 15 až § 17 autorského zákona;

c)  sdělováním veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu;

d)  v rámci užití díla dle písm. a) až c) užít dílo též pro nekomerční i komerční (tj. prováděnou za účelem zisku i bez takového účelu) propagaci své osoby a výsledků své činnosti (zejména časopisu); takovým užitím v rámci užití dle písm. a) až c) se přitom rozumí, že propagace bude souviset s vydáním díla v časopise nebo jeho jiným užitím;

e)  v rámci užití díla dle písm. a) až d) užít dílo vcelku nebo jeho část, ve spojení s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomuto účelu je vydavatel oprávněn dílo spojit s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií a zvukem neautorského charakteru, zařadit jej do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru;

f)  umožnit užití díla třetím osobám pro nekomerční účely a s podmínkou uvedením jména autora/ky a plné bibliografické citace časopisu (název časopisu, ročník, číslo a DOI), kde bylo dílo publikováno.

2.  Právo k užití díla podle odstavce 1 je poskytováno:

a)  jako nevýhradní, tzn. autor/ka je nadále oprávněn/a užít dílo sám, jakož i udělit oprávnění k jeho užití třetí osobě, ovšem v takovém případě je autor/ka povinen/na zajistit, aby při takovém dalším užití díla byla uvedena plná bibliografická citace časopisu (název časopisu, ročník, číslo a DOI), ve kterém bylo dílo publikováno.

b)  na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

c)  pro celosvětové území,

d)  s právem dalšího poskytnutí třetím osobám, a to jak udělením podlicence, tak i postoupením licence, s právem dalších převodů oběma způsoby.

3.  Vydavatel je povinen dílo užívat výhradně s uvedením jména autora/ky, bez autorského označení je vydavatel oprávněn užívat dílo pouze, je-li to v konkrétním případě obvyklé.

4.  Vydavatel není povinen licenci poskytnutou autorem/kou v celém rozsahu využít.

5.  Smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, že licence je autorem/kou poskytována bezúplatně.

6.  Pro případ užití díla šířením prostřednictvím internetu je licence udělena podle Creative Commons CC BY-NC (Uveďte původ-Neužívejte komerčně).

 

III. ZÁRUKY AUTORA/KY

1.  Autor/ka odpovídá vydavateli za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí, že autor/ka je jediným tvůrcem díla, dílo je původní, a dále že jeho užitím (v rozsahu sjednaném touto smlouvou) vydavatelem či třetí osobou, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy:

a)  nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob;

b)  nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, a

c)  nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy,

a že autor/ka před uzavřením této smlouvy neudělil/a třetí osobě výhradní licenci k užití díla.

2.  Pokud by vydavateli nebo třetí osobě, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy, vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu právních vad díla, je autor/ka povinen/na tuto škodu v plné výši nahradit.

 

IV. SOUHLAS AUTORA/KY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autor/ka souhlasí s tím, že údaje, které poskytl/a vydavateli v rozsahu jméno, příjmení, adresa pracoviště, kontaktní e-mail, budou předávány a dále zpracovávány pro užití specifikovaná v části II., odst. 1 této smlouvy.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Tato smlouva se řídí ustanovením českého práva, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v platných zněních.

2.  Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny jen na základě souhlasu obou stran v písemné formě. Rušit tuto smlouvu lze jen písemně.

 

Vydavatelem je veřejná výzkumná instituce Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se sídlem Jilská 1, Praha 1, 110 00, zastoupená RNDr. Tomášem Kosteleckým, CSc.

(IČ: 683 78 025, DIČ: CZ 683 78 025)

 

Pozn.: V případě rozhodnutí o uveřejnění díla v časopise bude autor vyzván k vyjádření souhlasu s licenčními podmínkami emailem s odkazem na tyto licenční podmínky.