ročník 8, číslo 2/2007

Obálka

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
aktuální číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum nemá sice jednotnou tematickou linii, jak bylo zvykem v minulých letech, nicméně jejich společné pojítko představuje analýza a kritika společenských procesů a fenoménů z genderové perspektivy. Pevně věříme, že variabilita výzkumných témat předkládaných v tomto čísle rovněž zaujme Vaši pozornost. 

V rubrice gender Vám nabízíme článek Marcela Tomáška o proměnách blízkých vztahů a forem integrace v české společnosti. Článek Marty Kolářové se věnuje protestům sociálních hnutí proti globalizaci a feministickému diskursu v rámci těchto protestů.  
Články zařazené v následující rubrice tvoří určitý tematický blok věnující se reflexi komunistické minulosti u nás. Hana Hašková představuje historický vývoj institucí péče o děti a jejich odlišné interpretace v závislosti na proměnách společenské diskuse ohledně role muže a ženy ve společnosti. Ukazuje, že před rokem 1989 neexistoval jednolitý diskurs týkající se podpory institucionální péče, a dostává se až do současnosti, ve které je diskurs péče o děti ovlivňován jednak těmito historickými vlivy a jednak tendencemi privatizace péče charakteristickými pro období ekonomické transformace v České republice. Michaela Potančoková v dalším příspěvku analyzuje společenský diskurs ve vztahu k plánovanému rodičovství a používání antikoncepčních metod pro kontrolu početí v bývalém Československu. Ivan Vodochodský na základě analýzy sekundární literatury rozkrývá obraz genderové struktury společnosti před rokem 1989 tak, jak byl badatelkami ze střední a východní Evropy na začátku 90. let prezentován zahraničnímu publiku. 
V rubrice výzkum otiskujeme dva články věnující se mezinárodnímu srovnání. V prvním z nich kolektiv autorů analyzuje stupeň genderové horizontální a vertikální segregace trhu práce v souvislostech se segregací vzdělávacího sytému v České republice a vybraných evropských zemích. Marta Vohlídalová v perspektivě mezinárodního srovnání evropských států analyzuje vztah pracovního a soukromého života jak ze strukturální perspektivy, tak z perspektivy percepce tohoto vztahu v populaci jednotlivých zemí. Alena Křížková navazuje analýzou možností kombinace pracovních a pečovatelských povinností u nás s ohledem na sociální politiku, podmínky na trhu práce a strategie zaměstnanců. Lenka Slepičková ve svém příspěvku vychází z výzkumu postojů české populace k metodám asistované reprodukce, které představují výzvu vzhledem k pojetí biologického rodičovství i normativní nastavení rodinných vztahů ve společnosti. Michaela Bartošová vychází z kvalitativního výzkumu zaměřeného na fenomén odkládaného rodičovství a prezentuje analýzu životních strategií žen, které se rozhodly mít první dítě po třicítce. Hana Maříková pak rodičovství analyzuje z perspektivy participace otců na péči a výchově dětí. V posledním článku Iva Baslarová a Pavlína Binková prezentují výsledky analýzy výzkumu předvolební reprezentace žen v českých médiích, který byl proveden na zakázku neziskové organizace Fórum 50 %. 
Různorodé jsou i recenzované knihy, z nichž bych se ráda zmínila především o knize Herty Nagl-DocekalFeministická filosofie a knize Nancy Fraser Rozvíjení radikální imaginace. Souvislostem uznání péče a občanství se věnuje recenzní stať vycházející z knih Ruth Lister a Barbary Hobson. Časopis Vám rovněž přináší informace o konferencích a seminářích, ať již s genderovým, nebo obecněji společenským zaměřením. Jménem redakce bych ráda rovněž poděkovala recenzentkám a recenzentům, kteří mají významný podíl na realizaci druhého recenzovaného ročníku časopisu. Doufáme, že i toto číslo splní Vaše očekávání a bude pro Vás inspirativním čtením.

 

Zuzana Uhde
šéfredaktorka

 

Obsah čísla

Gender

Marcel Tomášek:
Naše blízké vztahy a společenské demokratizační změny. K novému chápání zdrojů integrace a reprodukce společnosti po roce 1989 [1-6]

Marta Kolářová:
Gender v protestu sociálních hnutí proti globalizaci [7-14]

Komunismus a Postkomunismus

Hana Hašková:
Doma, v jeslích, nebo ve školce? [15-26]

Michalela Potančoková:
Konštrukcia plánovaného rodičovstva v období štátneho socializmu v bývalom Československu [27-33]

Ivan Vodochodský:
Patriarchát na socialistický způsob: k genderovému řádu státního socialismu [34-42]

Výzkum

Marie Valentová, Iva Šmídová a Tomáš Katrňák:
Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání [43-51]

Marta Volhlídalová:
Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání [52-59]

Alena Křížková:
Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti [60-67]

Lenka Slepičková:
Vajíčko, spermie, zkumavka… a gender. Postoje českých žen a mužů k asistované reprodukci a adoptivnímu rodičovství [68-74]

Michaela Bartošová:
Životní dráhy prvorodiček po třicítce: proč mít dítě později? [75-81]

Hana Maříková:
Když dva dělají totéž... [82-86]

Iva Baslarová, Pavlína Binková:
Kandidátky na předsedu: mediální obraz političek ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 [87-95]

Recenze

Ondřej Lánský :
Radikální spravedlnost v globální době [96]

Jana Hampejsová :
Aktivní občanství žen v kontextu péče [99-100]

Karolína Černá:
Filosofovat z pozice zájmu o osvobození žen [103-104]

Denisa Nečasová:
Mateřství a vychovatelství v reflexi humanitních věd [106-107]

Náklady rovných příležitostí pro ženy a muže – sborník textů [109]

Marek Hrubec:
Feministické výtvarné umění: od lokálního ke globálnímu protestu [110]

Zprávy a komentáře

Radka Dudová:
Aktivní otcovství aneb je skvělé být tátou [96]

Zuzana Uhde:
Rodičovská na český způsob [97-98]

Marta Vohlídalová:
Zpráva z 8. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace „Konflikt, občanství a občanská společnost“ [101-102]

Radka Dudová:
Gender a well-being: „životní blaho“, jeho distribuce v rodinách a role sociálních politik. Třetí sympozium Akce COST 34 [105]

Šárka Hastrmanová:
Slovensko-české sociologické dny [108]