ročník 7, číslo 1/2006: Gender a životní styl

Obálka
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
první číslo sedmého ročníku časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum je zaměřeno na téma genderových aspektů životního stylu. Zásadní změnou sedmého ročníku je přechod na recenzovaný časopis, což odráží proces postupného etablování oboru genderových studií u nás. Vzhledem k tomu, že v České republice není doposud nabízen adekvátní prostor genderové tematice, doufáme, že tímto krokem napomůžeme k jejímu dalšímu interdisciplinárnímu rozvoji. Recenzní řízení jednak garantuje publikaci kvalitních odborných statí v oboru genderových studií a jednak adekvátní začlenění Vašich statí do současného systému hodnocení vědy a výzkumu. Byli bychom tudíž rádi, kdyby etablování recenzovaného časopisu v České republice podpořilo šíření genderové problematiky v rámci sociálních a humanitních věd. Abstrakty článků uveřejněných v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum jsou od letošního roku publikovány rovněž v internetovém časopise Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ve kterém jsou zveřejňovány anglické abstrakty článků otištěných v odborných časopisech zemí Visegrádské čtyřky.
Předkládané číslo je zaměřeno na téma životního stylu, které zahrnuje široký okruh teoretických a výzkumných otázek, jež jsou vysoce relevantní pro genderovou analýzu společenských vztahů. V teoretické rubrice gender je zařazen článek Marie Přidalové o genderových aspektech generačních vztahů v případě péče o starší členy rodiny. V rubricevýzkum jsou zastoupena témata životního stylu sigles – příspěvek Marcela Tomáška a Michaely Bartošové. Další okruh představuje problematika práce – její role v životě jedinců a zároveň možnosti kombinace pracovní náplně s péčí o děti a rodinu – reprezentovaná články Marty Vohlídalové a Jany Bierzové. A nakonec stať Olgy Nešporové, která pojednává o životním stylu rodin s otci na rodičovské dovolené. Mimo monotematické číslo byla zařazena do rubriky rovné příležitosti diskuse ohledně mechanismů pozitivní akce, konkrétně zavedení kvót pro dosažení paritního zastoupení žen (ale nejen jich) v politice. Autorka článku reaguje na stať Ivany Střílkové „Dilemata pozitivní diskriminace a gender mainstreaming jako možné řešení?“, který byl otištěn v minulém čísle časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum.
Větší prostor je v tomto čísle věnován recenzím. V tematickém bloku o sociální spravedlnosti recenzujeme sborník Globální spravedlnost a demokracie, knihy Seyly Benhabib The Rights of Others a Nancy Fraser Justice Interruptus. Mimo jiné jsou dále představeny knihy Julie Kristevy, Martiny Pachmannové či společná kniha Paula Edwardse a Judy Wajcman.
Doufáme, že oceníte novou recenzovanou formu časopisu jako další z kroků pro etablování genderových studií na akademické půdě a nabídnete do dalších čísel své statě k publikování.
 
Zuzana Uhde
šéfredaktorka

Obsah čísla

Gender

Marie Přidalová:
Mezigenerační solidarita a gender (pečující dcery a pečující synové) [1-5]

Rovné příležitosti

Zuzana Uhde:
Proč jsou kvóty strašákem? [6-10]

Výzkum

Marcel Tomášek:
K genderovým zdrojům individualizačního habitu [11-14]

Michaela Bartošová:
Věřící singles ve světle měnících se forem praktikování víry a individualizace ve sféře náboženství [15-18]

Jana Bierzová :
Rozdělení domácích prací v rodinách s dětmi [19-25]

Marta Vohlídalová:
Mají muži a ženy v ČR odlišné postoje k práci? [26-31]

Olga Nešporová:
Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené [32-36]

Recenze

Ondřej Lánský, Zuzana Kubišová:
Výzvy globalizace: globální spravedlnost a demokracie [37-39]

Ondřej Štěch :
Obhajoba práv cizinců [41-43]

Zuzana Uhde:
Slepá ulička spravedlnosti mezi sociální rovností a kulturní odlišností v teorii Nancy Fraser [44]

Lenka Veselá:
Dlouhé devatenácté století moderní evropské ženy [48-51]

Jana Bierzová:
Komplikovaný jazyk lásky [52]

Alena Křížková :
Politika pracovního života viděná optikou sociologie genderu a teorie industriálních vztahů [54-56]

Marcel Tomášek :
Mary S. Hartman: The Household and the Making of History: A Subversive View of the Western Past [57]

Milan Kreuzzieger:
Moderní umění v ohnisku genderových studií [58]

Zprávy a komentáře

Radka Dudová:
Rethinking Inequalities: 7. konference Evropské sociologické asociace [37-39]

Zuzana Uhde:
Evropská unie, gender a politika [40]

Marcel Tomášek:
Konference o rodině a vztazích [45-46]

Hana Maříková:
Otcové pečující o děti – součást životního stylu „jiných“ mužů a součást firemní kultury [47]

Petra Rakušanová:
Životní styl a internet [53]

Tomáš Čížek:
Archiv MEDARD v Sociologickém ústavu AV ČR [57]