ročník 19, číslo 2/2018: Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Obálka

Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Alena Křížková, Hana Hašková

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

již více než tři dekády se ve feministických proudech diskutuje o intersekcionálním přístupu a jeho významu pro vědu, vzdělávání i pro praxi a tento přístup se dále rozvíjí (např. Collins 1990; Crenshaw 1991; Denis 2008; Lombardo, Verloo 2009; Choo, Ferree 2010; Winker, Degele 2011). Cílem tohoto tematického čísla je otevřít diskusi o intersekcionálním přístupu v rámci feministické kritiky sociálních nerovností v ČR. Toto číslo vychází jako vůbec první tematické číslo zaměřené na intersekcionální přístup v sociálních vědách v ČR. I když v evropských a světových sociálněvědních časopisech vyšly již desítky tematických čísel o intersekcionalitě, ani ve světovém feministickém myšlení ještě není intersekcionální přístup dostatečně rozvinut, zejména v metodologické rovině a z hlediska jeho možného praktického využití. Zaměření tohoto čísla reflektuje dosavadní vývoj v oblasti intersekcionálního výzkumu a diskusí týkajících se zejména vývoje v angloamerické komunitě feministických badatelek a zároveň rozvíjí a posouvá tuto diskusi teoretickými a empirickými studiemi, které se soustředí na středoevropský kontext.

Výchozím předpokladem intersekcionálního přístupu je myšlenka, že neexistuje jediná kategorie (rasa, třída, gender, etnicita, národnost nebo sexualita a další), která by mohla vysvětlit lidskou zkušenost, jež je strukturována rozdíly a distribucí moci, bez odkazu k dalším kategoriím (např. Collins 1993; McCall 2005; Krekula 2007; Walby 2007; Milevska 2011; Yuval-Davis 2012; Collins, Bilge 2016; Hancock 2016; Romero 2018; v ČR např. Kolářová 2008). Patricia Hill Collins (Collins 1990: 276) hovoří o „matici nadvlády“ (matrix of domination), která se vztahuje k různým oblastem distribuce moci (strukturální, disciplinující, hegemonické a interpersonální). Kimberlé Crenshaw (1991), jež je považována za zakladatelku termínu intersekcionalita, se zaměřuje na překrývající se kategorie diskriminace a ve svých pracích upozorňuje na „intersekcionální neviditelnost“ některých žen, zejména žen diskriminovaných rasově. Podle tohoto přístupu jsou systémy nerovností neoddělitelně propojeny a (re)produkují se na různých úrovních od struktury společnosti přes instituce, symboly a normy až po individuální praktiky.

Intersekcionální přístup zdůrazňuje důležitost jednak zahrnutí a sdílení zkušenosti a perspektivy vícenásobně marginalizovaných skupin a jednak důležitost chápání různých institucí jako vzájemně propojených ve spoluvytváření komplexních nerovností. Intersekcionální přístup se zabývá vztahovostí identit, sociálním kontextem, mocenskými vztahy, komplexitou sociálních nerovností a sociální spravedlností. V souvislosti s tím je třeba pracovat na přesnějším a komplexnějším pochopení identity a na fluidnějším vymezení genderu, rasy, sexuality, třídy a jiných znevýhodňujících kategorií. Intersekcionální přístup představuje transformaci v produkci vědění a ve využívání tohoto nového typu vědění pro transformaci společnosti a dosahování sociální spravedlnosti (Thornton Dill, Zambrana 2009). Kromě výzvy pro komplexní vědecké zkoumání nerovností (např. Bowleg 2008; Dubrow 2008; Choo, Ferree 2010; Winker, Degele 2011; Anthias 2012; v ČR např. Hašková, Křížková, Pospíšilová 2018) tedy zahrnuje intersekcionální přístup i výzvu propojit produkci vědění s veřejnou politikou pro dosahování sociální spravedlnosti (viz např. Milevska 2011; Collins 2012; Carbado, Crenshaw, Mays, Tomlinson 2013; Romero 2018).

Předložené číslo obsahuje sedm statí, z nichž tři jsou zaměřeny teoreticky a čtyři předkládají výsledky empirických výzkumů. První stať Kateřiny Kolářové, Paradoxy úspěšné teorie: intersekcionalita mezi kritikou a stvrzováním hegemonie, mapuje vývoj a současné kritiky intersekcionální teorie a jejího využívání. Následující tři stati mají společné téma věku a stáří. Teoretická stať Jasny Mikić, Aleksandry Kanjuo Mrčely a Moniky Kalin Golob, Gendered and ‘ageed’ discourse and power inequalities: the intersectional approach, navrhuje možné směry interseckionálního zkoumání reprodukce nerovností z hlediska genderu a věku prostřednictvím jazyka. Jaroslava Hasmanová Marhánková ve své stati Sexualita a stárnutí – průsečíky ticha. Využití intersekcionálního přístupu při studiu zkušenosti stárnutí LGBT osob zkoumá a představuje způsoby využití intersekcionálního přístupu při studiu stárnutí LGBT osob. Třetí statí, která se významně dotýká tématu věku a stárnutí a je zároveň první výzkumnou statí v tomto čísle, je příspěvek Emy Hrešanové a Aleny Glajchové, Staré a cizí: Zranitelnost a intersekcionalita ve zdravotní péči. Autorky navrhují nové pojetí konceptu zranitelnosti na základě jejich výzkumu seniorů a seniorek a matek migrantek v systému zdravotní péče v ČR. Tématu zdraví se dotýká i další výzkumná stať Aleny Křížkové, Hany Haškové a Kristýny Pospíšilové, Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě, která kombinuje kvantitativní a kvalitativní intersekcionální analýzu pro zkoumání postavení žen a mužů na trhu práce z hlediska zdravotního stavu, dosaženého vzdělání a genderu. Lenka Formánková a Marta Lopatková ve své stati Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce zkoumají vzájemné působení faktorů, jež mají vliv na pracovní postavení vysokoškolaček a vysokoškoláků vietnamského původu, kteří se buď v ČR narodili, nebo do ČR přišli ve velmi útlém věku. Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová a Alice Gojová ve svém výzkumu Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů ukazují, jakým způsobem vzájemné prolínání a spolupůsobení faktorů, jakými je gender, mateřství, samoživitelství, špatná socioekonomická situace, etnicita a bezdomovectví, produkují různé formy útlaku matek z azylových domů. Tematické číslo obsahuje také rozhovor Aleny Křížkové s Mary Romero, profesorkou na Arizonské státní univerzitě, která v současnosti předsedá Americké sociologické asociaci, o potenciálu intersekcionálního přístupu pro studium sociálních nerovností a dosahování sociální spravedlnosti. Na rozhovor navazuje Alena Křížková recenzí nové knihy Mary Romero Introducing Intersectionality (2018). Další z recenzí, jež se váže k tématu čísla, je recenze knihy Intersectionality (2016) od Patricii Hill Collins a Sirmy Bilge, kterou napsala Klaudia Teichmanová.

Věříme, že toto tematické číslo přispěje k rozvíjení intersekcionálního přístupu jak při výzkumu sociálních nerovností, tak při snaze nerovnosti mírnit a dosahovat sociální spravedlnosti. Přejeme Vám příjemné čtení plné podnětů pro Vaši práci.

 

Literatura

Anthias, F. 2012. „Intersectional What? Social Divisions, Intersectionality and Levels of Analysis.“ Ethnicities Vol. 13, No. 1: 3–19, http://doi.org/10.1177/1468796812463547.

Bowleg, L. 2008. „When Black + Lesbian + Woman ≠ Black Lesbian Woman: The Methodological Challenges of Qualitative and Quantitative Intersectionality Research.“ Sex Roles, Vol. 59: 312–325, http://doi.org/10.1007/s11199-008-9400-z.

Carbado, D. W., Crenshaw, K. W., Mays, V. M., Tomlinson, B. 2013. „Intersectionality: Mapping the Movements of a Theory.“ Du Bois Review, Vol. 10, No. 1, http://doi.org/10.1017/S1742058X13000349.INTERSECTIONALITY.

Collins, P. H. 1990. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowernment. Boston: UnwinHyman.

Collins, P. H. 1993. „Toward a New Vision: Race, Class, and Gender as Categories of Analysis and Connection.“ Jean Ait Belkhir, Race, Gender & Class Journal, Vol 1, No. 1: 25–45. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/41680038.

Collins, P. H. 2012. „Looking Back, Moving Ahead: Scholarship in Service to Social Justice.“ Gender & Society, Vol. 26, No. 1: 14–22, http://doi.org/10.1177/0891243211434766.

Collins, P., Bilge, H. S. 2016. Intersectionality. Cambridge: Polity Press.

Crenshaw, K. 1991. „Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color.“ Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6: 1241–1299.

Denis, A. 2008. „Review Essay: Intersectional Analysis: A Contribution of Feminism to Sociology.“ International Sociology, Vol. 23, No. 5: 677–694, http://doi.org/10.1177/0268580908094468.

Dubrow, J. K. 2008. „How Can We Account for Intersectionality in Quantitative Analysis of Survey Data? Empirical Illustration for Central and Eastern Europe.“ Ask: Research & Methods, Vol. 17, No. 1: 85–100.

Hancock, A. M. 2016. Intersectionality. An Intellectual History. New York: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199370368.001.0001.

Hašková, H., Křížková, A., Pospíšilová, K. 2018. „Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti.“ Czech Sociological Review, Vol. 54, No. 2: 171–197, http://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.2.398.

Choo, H. Y., Ferree, M. M. 2010. „Practicing Intersectionality in Sociological Research: A Critical Analysis of Inclusions, Interactions, and Institutions in the Study of Inequalities.“ Sociological Theory, Vol. 28, No. 2: 129–149, http://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01370.x.

Kolářová, M. 2008. „Na křižovatkách nerovností: gender, třída a rasa/etnicita.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 9, č. 2: 1–10.

Krekula, C. 2007. "The Intersection of Age and Gender Reworking Gender Theory and Social Gerontology." Current Sociology, 55(2), 155–171. http://doi.org/10.1177/0011392107073299

Lombardo, E., Verloo, M. 2009. „Institutionalizing Intersectionality in the European Union?“ International Feminist Journal of Politics, Vol. 11, No. 4: 478–495, http://doi.org/10.1080/14616740903237442.

McCall, L. 2005. „The Complexity of Intersectionality.“ Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 30, No. 3: 1771–1800, http://doi.org/10.1086/426800.

Milevska, S. 2011. „Solidarity and Intersectionality: What Can Transnational Feminist Theory Learn from Regional Feminist Activism.“ Feminist Review, conference, e52–e61, http://doi.org/10.1057/fr.2011.29.

Romero, M. 2018. Introducing Intersectionality (Short Intr). Cambridge: Polity Press.

Thornton Dill, B., Zambrana, R. E. 2009. Emerging Intersections: Race, Class, and Gender in Theory, Policy, and Practice. New Jersey: Rutgers University Press.

Walby, S. 2007. „Complexity Theory, Systems Theory, and Multiple Intersecting Social Inequalities.“ Philosophy of the Social Sciences, Vol. 37, No. 4: 449–470, http://doi.org/10.1177/0048393107307663.

Winker, G., Degele, N. 2011. „Intersectionality as Multi-level Analysis: Dealing with Social Inequality.“ European Journal of Women’s Studies, Vol. 18, No. 1: 51–66, http://doi.org/10.1177/1350506810386084.

Yuval-Davis, N. 2012. „Dialogical Epistemology–An Intersectional Resistance to the ‘Oppression Olympics‘“ Gender & Society, Vol. 26, No. 1: 46–54, http://doi.org/10.1177/0891243211427701.

PDF ke stažení Celé číslo ke stažení v PDF


Obsah čísla

Editorial

Alena Křížková, Hana Hašková:
Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností [3-10]

Stati

Kateřina Kolářová:
Paradoxy úspěšné teorie: intersekcionalita mezi kritikou a stvrzováním hegemonie [11-31]

Jasna Mikić, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Monika Kalin Golob:
Gendered and ‘Ageed’ Language and Power Inequalities: An Intersectional Approach [32-54]

Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Sexualita a stárnutí – průsečíky ticha. Využití intersekcionálního přístupu při studiu zkušenosti stárnutí LGBT osob [55-74]

Ema Hrešanová, Alena Glajchová:
Staré a cizí: Zranitelnost a intersekcionalita ve zdravotní péči [75-101]

Alena Křížková, Hana Hašková, Kristýna Pospíšilová:
Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě [102-134]

Lenka Formánková, Marta Lopatková:
Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce [135-162]

Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová:
Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů [163-181]

Rozhovor

Alena Křížková, Mary Romero :
Intersectionality as a Useful Tool for Capturing Social Inequalities: An Interview with Professor Mary Romero by Alena Křížková [182-188]

Recenze

Alena Křížková:
Rubikova kostka jako metafora pro intersekcionální přístup [189-193]

Klaudia Teichmanová:
Jeden pohled na dějiny intersekcionálního myšlení [193-197]

Markéta Švarcová:
Historické kořeny problematiky podnikatelek a současná situace podnikatelek v České republice [197-201]

Romana Marková Volejníčková:
Genderové nerovnosti v demokratických systémech [202-206]

Zprávy

Marie Pospíšilová:
Ženy a kombinace rodiny a práce v historických výzkumech z období socialismu [207-211]

Olga Senková:
Report on 10th European Feminist Research Conference [211-212]

Marie Pospíšilová:
Mobilita opravdu pro všechny? Zpráva z konference Budoucnost udržitelné městské mobility [212-215]