ročník 15, číslo 2/2014: Gender a krize

Obálka

Editorky: Alena Křížková a Lenka Formánková

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

současná ekonomická krize je téma, kterým jsme v současnosti neustále obklopeni, jak v mediálním či politickém diskursu, tak v naší každodennosti. Přesto v České republice i ve střední Evropě dosud chybí vědecké analýzy a diskuse nad genderovými souvislostmi a dopady krize na genderové vztahy. Ekonomická krize vstoupila zhruba před více než pěti lety do genderově strukturované reality politik, institucí, diskursů a praktik a prohloubila tak existující nerovnosti. Protikrizová opatření, která jsou přijímána, mají další genderové dopady (např. podpora některých odvětví, fiskální opatření dopadající odlišně na různé skupiny populace a na jednotlivé segmenty trhu práce, oslabování role sociálního státu).[1] Regulační opatření se odrazila nepříznivě na financování a legitimitě nástrojů sociálního státu. V důsledku toho dochází k situaci, kdy je na jedné straně silně snížena podpora těch, kdo z jakéhokoli důvodu nepracují v placeném zaměstnání,[2] ale ani placená práce není ochranou před propadem do chudoby.[3] Rozdíly v možnosti uplatnit se na trhu práce a vyjednávat své pracovní závazky budou mezi různými skupinami populace narůstat, zejména podle linie genderu, třídy, občanství, etnicity atd. Nerovnosti mají tendenci vzrůstat i v rámci domácností, a to odlišně v různých fázích životního cyklu.[4] Situace se také mění v různých fázích ekonomické krize. Důsledkem krize není „pouze“ nárůst nezaměstnanosti, ale dochází k mnohem dlouhodobějším a vážnějším změnám ve struktuře pracovních vztahů.[5] Výrazně se zhoršují pracovní podmínky a narůstá objem prekérní práce a práce na černo. Tyto změny s sebou přinášejí narušení jednostranné orientace západní společnosti na práci ve smyslu placeného zaměstnání, která stojí v základech politiky sociálního začleňování. Participace na trhu práce dnes již není zárukou základní sociální a příjmové jistoty. Je třeba rovněž reflektovat propojení trhu práce se soukromou sférou reprodukce (péče, práce v domácnosti, neplacená práce jako taková), pokud máme porozumět vlivu ekonomické krize na životy žen a mužů[6] a na partnerská a rodinná soužití.

Toto monotematické číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum přináší celkem sedm statí, které z různých úhlů pohledu analyzují genderové souvislosti ekonomické krize v české a středoevropské společnosti. Stať Beáty Nagy a Évy Fodor „Při odlivu klesají všechny lodě“: Dopady hospodářské krize po roce 2008 na muže a ženy ve střední a východní Evropě se soustředí na specifika dopadů krize na uplatnění v placeném zaměstnání pro ženy a muže v tomto regionu. Zkoumají jak dopady krize na zaměstnanost pomocí srovnávacích statistik, tak i genderové rozdíly ve vnímání dopadů krize z dat Evropského sociálního výzkumu. Radka Dudová a Hana Hašková ve své stati Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize zavádějí pojem prekérní práce a v souvislosti s dopady krize jej využívají při analýze zhoršování situace žen s odpovědností za péči v České republice. V další stati nás Dorota Szeleva zavádí do současného Polska: The second wave of anti-feminism? Post-crisis maternalist policies and the attack on the concept of gender in Poland, kde se zaměřuje na úsporná opatření a zejména změny v rodinné politice v době krize a na současný útok proti feminismu ze strany církve. Kateřina Kolářová ve stati (Ne)přizpůsobeni krizi, nezpůsobilí občanství? „Postižení“ a „rasa“ v diskursech krize analyzuje neoliberální diskurs týkající se protikrizových opatření v České republice. Ve stati Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství) Alena Křížková a Lenka Formánková uplatňují kvantitativní intersekcionální přístup při analýze proměn životních drah žen a mužů v důsledku krize v České republice. Následující dvě stati se z kvalitativní sociologické perspektivy zabývají specifickými oblastmi trhu práce. Článek Síťový marketing: Nadějná pracovní příležitost pro ženy? Ireny Lištiakové a Lucie Jarkovské je případovou studií firmy založené na síťovém marketingu, kde ženy hledají příležitost v podobě flexibilní, ale špatně placené a nejisté práce. Článek Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů Marie Dlouhé, Nancy Jurik a Aleny Křížkové zkoumá vliv institucionálních podmínek, jako je daňový systém a rodinná politika na strategie kombinace podnikání a rodinného života v podnikatelských párech v České republice.

V tomto čísle také přinášíme dva rozhovory: rozhovor Zuzany Uhde a Aleny Křížkové s feministickou ekonomkou Ewou Rumińskou-Zimny a rozhovor Zuzany Uhde s politickou teoretičkou péče Joan Tronto.

Přejeme příjemné, i když jistě znepokojující čtení!

Alena Křížková a Lenka Formánková

hostující editorky[1] Elson, D. 2010. „Gender and the global economic crisis in developing countries: a framework for analysis.“ Gender and Development, Vol. 18, No. 2: 201–2012, http://dx.doi.org/10.1080/13552074.2010.491321.

[2] Annesley, C., Scheele, A. 2011. „Gender, Capitalism and Economic Crisis: Impact and Responses.“ Journal of Contemporary European Studies, Vol. 19, No. 3: 335–347, http://dx.doi.org/10.1080/14782804.2011.610604;

Lewis, M., Verhoeven, M. 2010. „Financial Crises and Social Spending The impact of the 2008 – 2009 crisis.“ World Economics, Vol. 11, No. 4: 79–110.

[3] Gazier, B. 2010. „Labour market policies after the crisis: towards social investment in transitions.“ Pp. 71–74 in Watt, A., Botsch, A. (eds.). After the crisis: towards a sustainable growth model. [online]. Brussels. [cit. 28. 10. 2014]. Dostupné z:.

[4] Walby, S. 2009. Gender and the financial crisis. UNESCO Project on Gender and the Financial Crisis. [online]. [cit. 28. 10. 2014]. Dostupné z:.

[5] Kalleberg, A. L. 2009. „Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition.“ American Sociological Review, Vol. 74, No. 1: 1–22, http://dx.doi.org/10.1177/000312240907400101; Williams, C. L. 2013. „The Glass Escalator, Revisited: Gender Inequality in Neoliberal Times, SWS Feminist Lecturer.“ Gender & Society, Vol. 27, No. 5: 609–629; http://dx.doi.org/10.1177/0891243213490232.

[6] Pearson, R., Sweetman, C. 2011. „Introduction.“ Pp. 1–14 in Pearson, R., Sweetman, C. (eds.). Gender and the Economic Crisis. Oxford: Oxfam.

PDF ke stažení Celé číslo ke stažení v PDF


Obsah čísla

Stati

Beáta Nagy, Éva Fodor:
„Při odlivu klesají všechny lodě“: Dopady hospodářské krize po roce 2008 na muže a ženy ve střední a východní Evropě [4-18]

Radka Dudová, Hana Hašková:
Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize [19-32]

Dorota Szelewa:
The second wave of anti-feminism? Post-crisis maternalist policies and the attack on the concept of gender in Poland [33-47]

Kateřina Kolářová:
(Ne)přizpůsobeni krizi, nezpůsobilí občanství? „Postižení“ a „rasa“ v diskursech krize [48-60]

Alena Křížková, Lenka Formánková:
Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství) [61-76]

Irena Lištiaková, Lucie Jarkovská:
Síťový marketing: Nadějná pracovní příležitost pro ženy? [77-86]

Marie Dlouhá, Nancy Jurik, Alena Křížková:
Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů [87-100]

Rozhovor

Ewa Rumińska-Zimny, Zuzana Uhde, Alena Křížková:
Ekonomie hlavního proudu je bariérou pro genderovou rovnost. Rozhovor Zuzany Uhde a Aleny Křížkové s Ewou Rumińskou-Zimny [101-105]

Joan Tronto, Zuzana Uhde:
Péče by měla stát v centru lidského života namísto ekonomického jednání. Rozhovor Zuzany Uhde s Joan Tronto [106-108]

Recenze

Ľubica Kobová:
Proti pracovnej etike [109-111]

Lenka Formánková:
Ženy, krize a úsporná opatření [112-114]

Radka Janebová:
„Pražská škola kritické teorie“ nastiňuje vize budoucího zkoumání společnosti [116-118]

Romana Volejníčková:
Nový pohled na politiku genderu v období socialismu? [119-120]

Marie Dlouhá:
Kudy na vrchol? [123-126]

Zprávy a komentáře

Blanka Nyklová:
Globální sociologie v nerovném světě: Zpráva z 18. světového kongresu Mezinárodní sociologické asociace [109-111]

Marcela Linková, Marta Vohlídalová, Hana Tenglerová, Martina Fucimanová, Hana Víznerová, Kateřina Cidlinská:
Bez ekonomických sankcí genderové rovnosti ve vysokém školství a vědě nedosáhneme [115-120]

Marie Dlouhá:
Jak přistupovat k ženám v podnikání? Zpráva z Diana International Research Conference 2014 [121-122]