ročník 6, číslo 1/2005: Rodičovství

Obálka
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává první číslo šestého ročníku časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho nová podoba přináší změnu formátu, úpravu pravidelných rubrik a také změnu v jeho vydávání, bude vycházet v této rozšířené verzi dvakrát ročně vždy v červnu a v prosinci. Obsahově bude zachována koncepce minulých ročníků, ve kterých jsme se soustředili jak na analýzy feministických teoretických a metodologických konceptů a přístupů, tak na prezentace výsledků sociologických výzkumů z oblasti genderu. Jednotlivá čísla časopisu budou nyní koncipována zpravidla monotematicky a strukturována tak, aby umožnila širší tematizaci otázek a problémů k vybranému tématu. První číslo je zaměřeno na oblast rodiny a rodičovství s důrazem na změny, které ve formách rodinného života probíhají v pozdně moderních společnostech. Teoretická stať Radky Dudové a Marty Vohlídalové se zabývá aktuálními otázkami souvisejícími s procesem individualizace a rozpadem tradičních forem rodiny, další teoretický příspěvek Olgy Nešporové se pak dotýká problematiky kulturních rozdílů a procesu vzájemného ovlivňování jednotlivých kultur. V rubrice rovné příležitosti tentokrát představujeme téma sociální exkluze matek, respektive obou rodičů, v souvislosti s péčí o malé děti. Stejně jako dříve zůstává těžištěm časopisu prezentace výsledků výzkumných projektů, které se zaměřují na genderové nerovnosti, v tomto případě konkrétně na genderové nerovnosti v rodině a genderově stereotypní vnímání rodičovských rolí podle pohlaví. V předkládaném čísle naleznete rovněž informace o českých i zahraničních konferencích a seminářích. V neposlední řadě je pozornost věnována nově vydaným publikacím, jmenovitě knize Nancy Fraser a Axela Honnetha Přerozdělování nebo uznání?, Rizikové společnosti Ulricha Becka a publikaci Aleny Křížkové Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí.
Doufáme, že Vás obsah časopisu zaujme a umožní Vám hlouběji se seznámit zejména s probíhajícími výzkumnými projekty v České republice, které se vztahují k tématu rodičovství. Rádi bychom Vás upozornili také na téma příštího čísla. Druhé číslo je zaměřeno na téma participace žen na veřejném životě společnosti a vyjde na konci letošního roku. Nová koncepce časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkumdává větší prostor k publikaci příspěvků z oblasti sociálních i humanitních věd, proto se obracíme tímto na všechny, kteří mají zájem publikovat výsledky svých bádání v oblasti feministických, genderových a kulturních studií s žádostí o spolupráci nejenom na příštím čísle, ale i na dalších tématech.

Zuzana Uhde
šéfredaktorka
 

Obsah čísla

Gender

Dudová Radka, Vohlídalová Marta:
Rodina a rodičovství v individualizované společnosti [1-2]

Olga Nešporová:
Rodina a rodičovství v křesťanství a islámu [3-7]

Rovné příležitosti

Hana Šlechtová:
Je rodič víc nebo míň? Když společnost brání v tom, co vyžaduje [8-9]

Výzkum

Ludmila Fialová:
K některým rysům demografického vývoje v České republice v závěru 20. století [10-13]

Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová:
Potratovost bezdětných žen [14-18]

Klára Janoušková, Lukáš Sedláček:
Jiné mateřství [19-21]

Hana Hašková:
Pracující matky a genderové role ve výsledcích mezinárodního longitudinálního výzkumu [22-27]

Alena Křížková:
Partneři v životě, partneři v podnikání – genderové vztahy v řízení firmy [28-30]

Lucie Kozlová, Nicola Tomanová:
Dobrovolné mateřství bez partnera [31-34]

Lenka Zamykalová:
Babičky-matky? Diskurzivní konstrukce mateřství skrze asistovanou [35-38]

Recenze

Zuzana Uhde:
Multikulturní dialog v monologu o vagínách [39]

Ondřej Lánský:
Beckova jiná moderna [40-41]

Zuzana Uhde:
Diskuse o vztahu přerozdělování a uznání [43-45]

Hana Jonáková:
Křížková, A. 2004. Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí [46]

Zprávy a komentáře

Zuzana Uhde:
Evropský den žen – 8. března 2005 [39]

Petra Rakušanová:
Rodina a rodičovství na internetu [42]

Hana Maříková:
Ženy a (re)distribuce moci [46]

Marie Čermáková:
Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře [47-49]

Hana Maříková:
Rodina na prelome tisícročia aneb o „starých“ a „nových“ otcích [50]

Radka Dudová:
Rodina dnes: veřejný vzdělávací cyklus Université de tous les savoirs [51]