VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ TEMATICKÝCH BLOKŮ A ČÍSEL

Transdisciplinární časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlašuje výzvu na tematická čísla a bloky na období 2020–2021.

Zájemci a zájemkyně o editorství tematických bloků či monotematických čísel mohou redakci časopisu Gender a výzkum / Gender and Research zasílat návrhy, které musí obsahovat tyto náležitosti:

  • pracovní název
  • stručný nástin projektu, obsahové zaměření a kontext tématu, jeho relevance
  • předběžný obsah bloku/čísla (předpokládaný počet článků /poměr oslovených autorů/ek k článkům z otevřené výzvy/, recenze, zprávy, příp. rozhovor a další)
  • seznam oslovených autorů a autorek, kteří se zavázali k nabídnutí článku k publikaci, s předběžnými názvy a stručným abstraktem
  • časový harmonogram přípravy a rozvahu nad možnostmi distribuce výzvy
  • stručné CV navrhovatele/ky, včetně výběru publikací a informace o editorské zkušenosti

Editorské návrhy mohou být realizovány v roce 2020 a 2021. Na základě dosavadních zkušeností odhadujeme dobu potřebnou na přípravu tematického čísla 15 až 18 měsíců.

Termín pro zaslání návrhů je 30. září 2018.

Návrhy zasílejte v jednom souboru na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.

 

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research je vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis vydává 2x ročně Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH a v dalších databázích. Více informací naleznete na www.genderonline.cz. Časopis rovněž přijímá v průběhu celého roku návrhy statí mimo tematická čísla. V časopise Gender a výzkum / Gender and Research jsou publikovány stati v češtině nebo angličtině, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, historie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách.