Výzva k podání abstraktů: Transnacionální migrace: hranice, gender a výzvy pro globální spravedlnost

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlašuje výzvu k podání abstraktů do tematického čísla Transnacionální migrace: hranice, gender a výzvy pro globální spravedlnost, které editorsky připravují Zuzana Uhde a Petra Ezzeddine.

Migrace je paradigmatickým příkladem globálního propojení sociálních interakcí, kdy procesy a jednání v jedné části světa ovlivňují podmínky v geograficky vzdálených částech světa. Výzkumy migrace významně přispívají k osvětlení této současné dynamiky globálních a lokálních interakcí a vztahují se k zásadním otázkám, jež se týkají ustavení a proměn hranic politických společenství, geopolitických mocenských a ekonomických vztahů, lidských práv, strukturálních nespravedlností, interkulturních vztahů či institucionalizace různých forem nerovností. Struktury genderových nerovností působí napříč těmito oblastmi a významně ovlivňují žitou zkušenost migrace i institucionální rámec migračních politik. Koncepce připravovaného tematického čísla vychází z kritických migračních studií, jež před sociální vědy kladou zásadní výzvy spojené s překonáním disciplinární fragmentace a metodologického nacionalismu jako dominantních rámců sociálněvědního zkoumání. Do výzkumu transnacionální migrace chceme zároveň integrálně zapojit feministickou perspektivu, která by měla být přítomna také v obecnějších analýzách. Feministická transnacionální migrační studia zároveň nekončí popisným výčtem odlišné genderové zkušenosti žen a mužů s migrací, jdou dále a analyzují strukturální nerovnosti, které jsou v pozadí každodenní zkušenosti migrantů a migrantek.    

Připravované tematické číslo otevře prostor pro transdisciplinární diskuse migrace, zvláště napříč sociální antropologií, sociologií, politickou a právní teorií či filosofií, jako teoretického problému i jako žité zkušenosti. Do tematického čísla vítáme statě, které zapojují feministickou perspektivu, jež ovšem nemusí být hlavní analytickou linkou. Vítáme statě, které se zaměřují zejména na následující oblasti (nicméně nemusejí se omezovat pouze na tato témata):

  • transnacionalismus jako metodologická perspektiva a reflexe metodologického nacionalismu
  • feministická transnacionální migrační studia
  • migrační politiky, produkce (i)legality, praktiky dohledu a kontroly, sekuritizace, biopolitika migrace, politická ekonomie čekání
  • hranice, lidská práva, mezinárodní právní režim migrace a jeho rozpory
  • struktury genderových nerovností, péče a transnacionální mezery sociálních práv
  • globální kapitalismus a mobilita
  • transnacionální migrace a rozvoj
  • transnacionální vojenské, ekonomické a náboženské konflikty a migrace
  • transnacionální migrace, prekarita práce, odbory a transnacionální hnutí za pracovní práva

V případě zájmu o publikaci v připravovaném monotematickém čísle, zašlete abstrakt příspěvku (max. 250 slov) nejpozději do 30. března 2018 na adresu redakce (genderteam@soc.cas.cz) a také na adresy hostujících editorek: petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz a zuzana.uhde@soc.cas.cz. Do předmětu uveďte „migrace“. Přijímány jsou příspěvky v češtině a slovenštině, autorky a autoři z dalších zemí mohou zaslat a publikovat články v angličtině. Rozhodnutí o přijetí abstraktu Vám sdělíme do konce dubna. Odevzdání konečné verze textů očekáváme do 15. října 2018. Uvítáme rovněž odborné recenze a zprávy relevantní k tématu připravovaného čísla. Plánované číslo vyjde v polovině roku 2019.

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH, DOAJ a v dalších databázích. Více informací, včetně formálních požadavků na nabídnuté rukopisy, je dostupných zde.