gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Pokyny pro autory/ky

Instrukce pro autorky a autory

Redakce přijímá rukopisy v elektronické podobě v editoru Word zaslané na adresu genderteam@soc.cas.cz. Rukopisy zasílejte ve dvou variantách: 1) v plné variantě, včetně abstraktu v angličtině, klíčových slov, informace o autorovi/ce a kontaktní adresy; 2) v anonymní verzi, která musí být shodná s plnou verzí s výjimkou údajů, podle který je možné identifikovat autora/ku. Redakce si vyhrazuje právo provést další nezbytnou anonymizaci textu předtím, než text postoupí do recenzního řízení. V průvodním dopise uveďte úplnou kontaktní adresu včetně emailové adresy a telefonu.

Formát rukopisu 

Rukopis musí obsahovat vedle vlastního textu rovněž abstrakt v angličtině (800-1200 znaků včetně mezer), název stati v češtině a angličtině, tři klíčová slova v angličtině. Přiložena musí být stručná informace o autorce či autorovi. Stati se musí pohybovat v rozsahu 20 až 30 normostran (1800 znaků včetně mezer na stránku bez literatury včetně poznámek pod čarou), recenze by neměly přesahovat 7 normostran a zprávy a komentáře 5 normostran.

Pokud článek obsahuje tabulky či grafy, tyto musí být černobílé a součástí stejného souboru jako hlavní text. Současně je ale posílejte také jako zvláštní soubory (každý zvlášť). Pro grafy a obrázky požadujeme zdrojový soubor. Použijte písmo Times New Roman velikosti 10 bodů (u všech textových položek v grafu i v tabulce, tj. popisky os, legenda, zdroj dat atd.). Vždy musí být rovněž uveden zdroj. Název grafu, tabulky uveďte písmem Times New Roman, tučně, velikost 12 bodů. Obrázky preferujeme ve formátu TIF.

Rukopisy musí obsahovat také abecední seznam literatury, přičemž na každou položky ze seznamu musí být odkázáno rovněž v textu. U položek, které mají DOI číslo, musí být tento údaj uveden.

Odkazy v textu ve formě: (Young 2000: 33–55); v případě více položek je oddělte středníkem (Young 2000; Folbre 1995); v případě více autorů je oddělte čárkou (Zimmerman, Litt, Bose 2006).

Odkazy v seznamu literatury (včetně DOI čísla, pokud je přiřazeno) ve tvaru:

články: Nedbálková, K. 2005. „Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou.“ Biograf, roč. 38, č. 4: 31–44.

Hearn, J. 2004a. „From Hegemonic Masculinity to the Hegemony of Men.“ Feminist Theory, Vol. 5, No. 1: 49–72, http://dx.doi.org/10.1177/1464700104040813.

knihy: Glenn, E. N. 2010. Forced to Care. Coercion and Caregiving in America. London & Cambridge, MA: Harvard University Press.

knihy (více autorů): Zimmerman, M. K., Litt, J. S., Bose, C. E. (eds.). 2006. Global Dimensions of Gender and Care. Stanford: Stanford University Press.

části knihy: Hochschild, A. R. 2008. „Láska a zlato. Globální řetězce péče.“ Pp. 107–128 in M. Hrubec a kol. Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia.

internetové zdroje: UN. 2000. United Nations Millennium Declaration. [online]. New York: United Nations [cit. 4. 10. 2009]. Dostupné z: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm.

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz