Výzva k podání abstraktů

Výzva k zaslání abstraktů do tematického čísla časopisu Gender a výzkum / Gender and Research zaměřeného na Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Hostující editorky: Alena Křížková, Hana Hašková

 

Základní myšlenkou intersekcionálního přístupu je, že neexistuje jediná kategorie (rasa, třída, gender, etnicita, národnost nebo sexualita a další), která by mohla vysvětlit lidskou zkušenost, jež je strukturovaná rozdíly a distribucí moci, bez odkazu k dalším kategoriím. Podle tohoto přístupu jsou systémy nerovností neoddělitelně propojeny a (re)produkují se na různých úrovních od struktury společnosti, přes instituce, symboly a normy až po individuální praktiky. Intersekcionální přístup zdůrazňuje důležitost jednak zahrnutí a sdílení zkušenosti a perspektivy vícenásobně marginalizovaných skupin a jednak důležitost chápání různých institucí jako propojených v jejich spoluvytváření komplexních nerovností. Jde také o transformaci v produkci vědění a ve využívání tohoto nového typu vědění pro transformaci společnosti – dosahování sociální spravedlnosti.

Již více než tři dekády diskutují a rozvíjejí feministické proudy intersekcionální přístup a jeho význam pro vědu, vzdělávání i praxi, aniž by to dosud významně ovlivnilo zkoumání a řešení sociálních nerovností v České republice. Cílem navrhovaného tematického bloku je nastartovat diskusi o intersekcionálním přístupu v rámci feministické kritiky sociálních nerovností v České republice, případně ve střední a východní Evropě. I ve světovém feministickém myšlení ještě není intersekcionální přístup dostatečně rozvinut, zejména v metodologické rovině a z hlediska jeho možného praktického využití. Zaměření specificky na kontext střední a východní Evropy by mohlo do této diskuse přispět.

Do tematického bloku vítáme statě, které se zaměřují (nicméně nemusejí se omezovat) na následující oblasti:

  • Teoretické příspěvky k intersekcionálnímu přístupu pro pochopení sociálních nerovností
  • Metodologické příspěvky rozvíjející intersekcionalitu jako analytický nástroj
  • Výsledky empirických výzkumů využívajících různé intersekcionální přístupy
  • Návrhy pro využití intersekcionality v praxi veřejné a sociální politiky a práva
  • Inter/multi/transdisciplinární přístupy i kombinace výše naznačených typů příspěvků
  • Vítáme zejména příspěvky, které tematizují kontext střední a východní Evropy. Zaměření na jiné lokace však nevylučujeme.

V případě zájmu o publikaci v připravovaném tematickém čísle zašlete abstrakt příspěvku nejpozději do 29. května 2017 na adresu redakce genderteam@soc.cas.cz a také na adresy hostujících editorek: alena.krizkova@soc.cas.cz a hana.haskova@soc.cas.cz. Do předmětu uveďte „intersekcionalita“. Rozhodnutí o přijetí abstraktu Vám sdělíme v polovině června.

Konečné verze textů očekáváme do 15. října 2017. Uvítáme rovněž odborné recenze a zprávy relevantní k tématu. Více informací ohledně formální stránky rukopisů naleznete na internetových stránkách www.genderonline.cz. Plánované číslo vyjde v roce 2018. Tematický blok je připravován primárně v češtině, zahraniční autorky a autory mohou zaslat a publikovat články v angličtině.